Przetargi.pl
Usługi cateringowe

Transportowy Dozór Techniczny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-707 Warszawa, Puławska 125
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Transportowy Dozór Techniczny
  Puławska 125
  02-707 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 017231686
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tdt.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi cateringowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej obsłudze cateringowej wydarzeń organizowanych przez Transportowy Dozór Techniczny. Przez kompleksową obsługę cateringową wydarzeń Zamawiający rozumie przygotowanie potraw wraz z ich dostawą, zapewnienie obsługi kelnerskiej i serwisu, odpowiedniej zastawy stołowej i szkła oraz dekoracji w zależności od rodzaju wydarzenia oraz rangi gości, jak również posprzątanie po realizacji usługi łącznie z usuwaniem/wywozem na własny koszt odpadów pokonsumpcyjnych i odpadów produkcyjnych.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - Załącznik nr 1 do SWZ.3) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z OPZ oraz na zasadach i warunkach opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) usługi cateringowe, polegające na obsłudze co najmniej trzech dwudniowych wydarzeń, obejmujących śniadania, lunche, przerwy kawowe, kolacje bufetowe i bankiet dla co najmniej 150 osób o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach