Przetargi.pl
Świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 98
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48222557800
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
  Al. Jerozolimskie 98
  00-807 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48222557800
  REGON: 015294620
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/ijhars

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie opieki medycznej dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale III SWZ oraz załączniku nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu oceny zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełniania warunków udziału w postępowaniu:1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności,2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności,3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności,4) w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – w odniesieniu do tego warunku Zamawiający określa minimalny poziom zdolności w zakresie potencjału technicznego polegający na:a) posiadaniu/dysponowaniu zintegrowanego elektronicznego systemu obsługi dokumentacji pacjenta, obejmującego co najmniej: historię chorób pacjenta, wykaz wszystkich konsultacji lekarskich, wykaz stosowanych lekarstw, wyniki badań laboratoryjnych, dostępnego w placówkach własnych Wykonawcy;b) posiadaniu/dysponowaniu zintegrowanego, elektronicznego systemu rejestracji wizyt lekarskich, obejmującego co najmniej: możliwość rezerwacji wizyt on-line przez pacjenta, możliwość sprawdzenia dostępności wizyt do poszczególnych specjalistów, dostęp on-line do wyników badań laboratoryjnych, dostępnego w placówkach własnych Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach