Przetargi.pl
Usługę ochrony fizycznej wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz ogłasza przetarg

 • Adres: 01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8335696, , fax. 22 8321835
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
  ul. Marii Kazimiery 1
  01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8335696, , fax. 22 8321835
  REGON: 11104337000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgnzoliborz.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę ochrony fizycznej wraz z monitoringiem budynku przy ul. Marii Kazimiery 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rolą pracowników ochrony jest realizowanie funkcji: • prewencyjnych – stała, widoczna obecność w obiekcie i bezpośrednim otoczeniu, • obserwacyjnych – fizycznie i poprzez systemy wizyjne, elektroniczny nadzór nad obiektem, • interwencyjnych – podejmowanie natychmiastowych, zdecydowanych działań adekwatnych do stopnia zagrożenia. Realizujący zamówienie zobowiązują się do zaopatrzenia agentów ochrony w środki komunikacji elektronicznej i radiowej umożliwiające bezpośredni kontakt Zamawiającego z agentami oraz agentów z niezbędnymi służbami. Realizujący zamówienie oświadcza, że dysponuje patrolami interwencyjnymi, które w sytuacjach koniecznych będą wspomagać pracę agentów (przez całą dobę) oraz dozorować obiekt i przyległy teren co najmniej raz w ciągu doby w godz. od 22.00 do 6.00, dokonując wpisu w książce przebiegu służby znajdującej się w budynku przy ulicy Marii Kazimiery 1. Gwarantuje również, że od momentu wezwania patrolu interwencyjnego przez pracownika ochrony, bądź pracownika Zamawiającego, grupa interwencyjna przybędzie na miejsce zdarzenia w czasie zgodnym z zadeklarowanym w ofercie, jednak nie później niż w ciągu 15 minut od otrzymania wezwania. Realizujący usługę udostępni Zamawiającemu piloty antynapadowe (szt. 2) w ramach obowiązującej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia raz w miesiącu prawidłowości działania i czasu reakcji patrolu interwencyjnego wezwanego przez pracownika ochrony, bądź pracownika Zamawiającego. Ponadto, pracownicy ochrony fizycznej zobowiązani będą do zapoznania się z działaniem, a następnie z obsługą systemu monitoringu CCTV znajdującego się w budynku przy ul. Marii Kazimiery 1. Usługobiorca zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w przypadku zaniechań lub poważnych uchybień pracowników ochrony dotyczących wykonywania powierzonych im zadań, zgodnie z zapisami w umowie. Budynek Marii Kazimiery 1 – wielorodzinny - 58 lokali mieszkalnych; kubatura budynku 9402 m3.; 8 kondygnacyjny, podpiwniczony; w piwnicy główny zawór wody, wymiennikownia c.o. i c.w., na parterze znajdują się 2 punkty usługowe, w tym Biuro Obsługi Interesantów ZGN Żoliborz; na pierwszej kondygnacji znajduje się biuro Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz; w budynku jest jedna klatka schodowa, jeden dźwig osobowy. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, gazową, kanalizacyjną, deszczową, c.o., telefoniczną, telewizyjną, domofonową i instalację hydrantową. W budynku zainstalowane są: . 17 kamer wewnątrz budynku . 7 kamer na zewnątrz budynku, . 1 kamera w windzie . 2 rejestratory i 4 monitory.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 IV
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia oraz kontroli tej działalności wydaną przez MSWiA – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 j.t.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców spełnia postawione warunki lub wszyscy wykonawcy łącznie spełniają te warunki. Natomiast warunek opisany w ust. 1 pkt 1, musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach