Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Soko-łów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”

Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, Wolności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim
  Wolności 23
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. (025) 7817400, , fax. (025) 7817460
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Soko-łów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3929W na odcinku Sokołów Podlaski – Włodki, m. Sokołów Podlaski, gm. Sokołów Podlaski, gm. Bielany, gm. Repki”. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje w szczególności następujące elementy drogowe: 1) Roboty przygotowawcze; 2) Wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni. Nawierzchnia asfaltowa drogi o szer. 6m, klasy Z, o długości od km -0+281 do km 8+760: 3) Chodniki z kostki brukowej betonowej o szer. od 1,25 do 2,0m; 4) Remont nawierzchni zjazdów istniejących; 5) Remont obiektów inżynierskich; 6) Wykonanie poboczy utwardzonych o nawierzchni z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o szer. 1,00m; 7) Prace utrzymaniowe związane z oczyszczeniem i udrożnieniem systemu odwodnienia powierzchniowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 100 000,- (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100 gr)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 5.6 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. f) Kosztorys ofertowy /Załącznik nr 10 do SIWZ/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach