Przetargi.pl
Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa

Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, 17 Stycznia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 6723485 , fax. 236 722 945
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ciechanowski-Starostwo Powiatowe
  17 Stycznia 7
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  tel. 23 6723485, fax. 236 722 945
  REGON: 13037770600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stciechanow.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa, w formule „zaprojektuj i wybuduj” z uwzględnieniem decyzji Komendanta Powiatowego Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie nr 161/2017 i 162/2017 z dnia 31 października 2017. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z planem ewakuacji budynku; 2) Wykonanie projektów technicznych:  wydzielenia klatek schodowych polegających na ich zamknięciu drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej i dymoszczelności. Wyposażeniu ich w urządzenia zapobiegające zadymianiu, lub służące do usuwania dymu.  podziału korytarzy na każdej kondygnacji stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 50 metrów z zastosowaniem przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.  budowy nowej wewnętrznej instalacji hydrantowej, wyposażonej w hydranty wewnętrzne DN-25 z wężem półsztywnym na każdej z kondygnacji. Nowo wybudowane hydranty mają swoim zasięgiem obejmować całą kondygnację oraz zapewnić wymagane wydajności ciśnienia na każdej kondygnacji, co wiąże się z zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia. 3) Uzgodnienie opracowanych projektów technicznych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń Przeciwpożarowych; 4) Opracowanie scenariusza zdarzeń pożarowych; 5) Zgłoszenie robót do właściwego organu; 6) Zapewnienie nadzoru autorskiego na budowie; 7) Wykonanie robót w oparciu o opracowaną i uzgodnioną z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. dokumentacją techniczną; 8) Zapewnienie kierowania robotami w zakresie przewidzianych robót; 9) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, oraz przeprowadzenie odbiorów końcowych; Szczegółowy zakres zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający dodatkowo zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej w miejscu planowanej inwestycji. Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawców na podstawie umów o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony obowiązującym przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy. W związku z tym: 1) Wykonawca lub podwykonawca najpóźniej w terminie dwóch dni kalendarzowych od dnia przekazania Terenu Budowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wraz z wykazem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat / część etatu). Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykazy dotyczące podwykonawców i dalszych podwykonawców. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca i podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonującymi wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności adresów, nr PESEL oraz wysokości wynagrodzenia pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę aktualizacji wykazu osób zatrudnionych oraz kopii umów (zgodnie z wytycznymi powyżej) zawartych przez Wykonawcę oraz podwykonawców z osobami wykonujący mi czynności określone przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Z tego tytułu wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona we wzorze umowy. 3) Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę oraz podwykonawców osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu zmówienia: wykonywanie robót budowlanych (m. in. prac fizycznych, rozumianych jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, w tym związanych z posługiwaniem się określonymi narzędziami lub urządzeniami; pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno-biurowych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp wymaga wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 63 1020 1592 0000 2402 0254 8196. b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie dołączonej do oferty, a kserokopię gwarancji lub poręczenia załączyć (wpiąć) do oferty. 6. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – 4 powyżej, zaleca się, aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz Oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Informacja dotycząca podwykonawców - Załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy) 3.Tabela elementów scalonych Załącznik nr 9. 4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -Załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach