Przetargi.pl
Wywóz nieczystości wraz z dostarczeniem pojemników na odpady w zasobie AMW Oddział Regionalny w Gdyni

Agencja Mienia Wojskowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 586 908 700 , fax. 586 908 701
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego
  Nowowiejska 26 A
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 586 908 700, fax. 586 908 701
  REGON: 01126394600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości wraz z dostarczeniem pojemników na odpady w zasobie AMW Oddział Regionalny w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wywozu stałych odpadów komunalnych z budynków Internatów zlokalizowanych w Pruszczu Gdańskim, Słupsku, Gdyni oraz budynku siedziby Oddziału w Gdyni przy ul. M. Curie Skłodowskiej 19. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: 1) Część nr 1 zamówienia: wywóz odpadów z budynku Internatu „LOTNIK” w miejscowości Pruszcz Gdański; 2) Część nr 2 zamówienia: wywóz odpadów z budynku Internatu „DESANT” w miejscowości Słupsk; 3) Część nr 3 zamówienia: wywóz odpadów z dwóch budynków w Gdyni: Internatu „KOMANDOR” i budynku biurowego Oddziału Regionalnego AMW w Gdyni.; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Szczegółową lokalizację określa – Załącznik nr 1 do Istotnych postanowień umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca (dla każdej części zamówienia) wykaże, że: - posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez właściwy miejscowo Urząd, zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2020 ze zm.) oraz ustawą z dnia 6 marca 2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 roku, poz. 1292 ze zm.); - wpis do prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach