Przetargi.pl
„Usługa zbioru owoców jarzębu brekinii z drzew stojących na terenie trzech stanowisk: rezerwatu przyrody Nad Groblą, leśnictwa Siedmica (Nadleśnictwo Jawor) oraz leśnictwa Lubiechowa (Nadleśnictwo Złotoryja) wraz z dostarczeniem owoców do siedziby Zamawiającego”

Leśny Bank Genów Kostrzyca ogłasza przetarg

 • Adres: 58-535 Miłków, Miłków
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7131048 wew. 131 , fax. 757 131 754
 • Data zamieszczenia: 2020-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Leśny Bank Genów Kostrzyca
  Miłków 300
  58-535 Miłków, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7131048 wew. 131, fax. 757 131 754
  REGON: 23029624100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lbg.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa zbioru owoców jarzębu brekinii z drzew stojących na terenie trzech stanowisk: rezerwatu przyrody Nad Groblą, leśnictwa Siedmica (Nadleśnictwo Jawor) oraz leśnictwa Lubiechowa (Nadleśnictwo Złotoryja) wraz z dostarczeniem owoców do siedziby Zamawiającego”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa zbioru owoców jarzębu brekinii z drzew stojących na terenie trzech stanowisk: rezerwatu przyrody Nad Groblą, leśnictwa Siedmica (Nadleśnictwo Jawor) oraz leśnictwa Lubiechowa (Nadleśnictwo Złotoryja) wraz z dostarczeniem owoców do siedziby Zamawiającego. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje: a. Dotarcie do wytypowanych przez Zamawiającego drzew jarzębu brekinii w rezerwacie Nad Groblą, na terenie leśnictwa Siedmica (Nadleśnictwo Jawor) oraz na terenie leśnictwa Lubiechowa (Nadleśnictwo Złotoryja). b. Wejście na drzewa jarzębu brekinii bezinwazyjną techniką alpinistyczną za pomocą liny lub drabiny – maksymalnie 40 drzew w zależności od urodzaju, przy czym na podstawie przeprowadzonego monitoringu urodzaju, Zamawiający gwarantuje wytypowanie do zbioru min. 15 owocujących drzew. c. Zbiór owoców w koronie drzew poprzez zrywanie lub obcinanie sekatorem – do 20 % owoców dostępnych na danym drzewie w dniu zbioru. Szacuje się, że z jednego drzewa możliwe będzie zebranie od 0,2 kg do 0,5 kg owoców. Owoce znajdują się głównie w szczytowych partiach korony, w niektórych przypadkach możliwy jest dostęp do owoców jarzębu brekinii z drzew rosnących w ich otoczeniu d. Zabezpieczenie materiału w odpowiednim opakowaniu zapobiegającym zaparzeniu i zapleśnieniu owoców (każda partia owoców z poszczególnych drzew osobno), opisanie opakowania podwójną etykietą (wewnątrz oraz na zewnątrz opakowania). e. Dostarczenie zebranego materiału do siedziby Zamawiającego. Skompletowanie niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Skompletowanie odpowiednich zezwoleń właściwych organów administracji państwowej na zbiór owoców gatunku chronionego oraz zbiór na terenie rezerwatu przyrody leży po stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77231000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Poza oświadczeniami, o których mowa w Sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) formularz Oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ), 2) pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej,4) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z rozdziałem VI pkt 4 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów, 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia i terminu płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach