Przetargi.pl
Usługa wydruku centralnego dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 664 11 05
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
  ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 664 11 05
  REGON: 004308002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wydruku centralnego dla potrzeb Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku, skanowania, oraz serwisu na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na dostarczonych przez Wykonawcę 25 szt. monochromatycznych i 28 szt. kolorowych urządzeniach wielofunkcyjnych, wraz serwisem i eksploatacją; korzystanie z systemu realizującego wydruk podążający, rozliczanie kosztów oraz monitoring stanu urządzeń; korzystanie z systemu do zarządzania sieciowymi urządzeniami drukującymi; korzystanie z zintegrowanego modułu archiwum2. Miejsce realizacji zamówienia: Łódź ul. Piotrkowska 104, ul. Piotrkowska 103, ul. Żeromskiego 87, ul. Gdańska 73, ul. Traugutta 25, ul. Lecznicza 6, ul. Pienista 71; Skierniewice, ul. Jagiellońska 29; Sieradz, Plac Wojewódzki 3; Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji wynikają z opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, a także w projektowanych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.4. Prognozowana, miesięczna ilość kopii to: 250 000 wydruków monochromatycznych i 14 000 w kolorze. Określone w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ ilości kopii są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości przedmiotu zamówienia w poszczególnych rodzajach w ramach ustalonej ogólnej wartości umowy. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie co najmniej 50% środków z umowy. 5. Zamawiający wskazuje, że z urządzeń mogą korzystać osoby z niepełnosprawnościami, przez co wymaga się aby urządzenia nie traciły w takim przypadku swoich możliwości oraz funkcjonalności, niezależnie od charakteru i formy niepełnosprawności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r poz. 299 ze zm.).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego NBP Oddział Okręgowy w Łodzi 77 1010 1371 0097 0013 9120 0000.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od terminu składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z zasadami określonymi w art. 98 ustawy.11. W przypadku niepodania przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego w formularzu ofertowym, Zamawiający dokona zwrotu wadium na numer bankowy, z którego ono wpłynęło, z zastrzeżeniem ust. 10.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności technicznej i zawodowej:a) Warunek 1: Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:co najmniej jedna usługa, na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 brutto) odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usługa wydruku centralnego.b) Warunek 2: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował (na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) 25 jednakowymi, monochromatycznymi urządzeniami wielofunkcyjnymi i 28 jednakowymi kolorowymi urządzeniami wielofunkcyjnymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach