Przetargi.pl
Usługa transportu prób przeznaczonych do badań laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48895241450 , fax. +48895241477
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48895241450, fax. +48895241477
  REGON: 00009266300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://olsztyn.wiw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa transportu prób przeznaczonych do badań laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu prób przeznaczonych do badań laboratoryjnych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 1.1. Zadanie nr 1 – Transport prób przeznaczonych do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF), innych chorób zakaźnych i monitoringu pasz Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań w kierunku ASF do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku i Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Szacowana ilość kilometrów do przejechania w miesiącach marzec – lipiec 2020 r. (zakres podstawowy) - 28 500 km oraz w miesiącach sierpień – grudzień 2020 r. (zakres opcjonalny) – 28 500 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a do SIWZ. 1.2. Zadanie nr 2 – Transport prób do badań w kierunku BSE/TSE i monitoringowych Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań monitoringowych do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku, do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Siedlcach oraz Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Szacowana ilość kilometrów do przejechania w miesiącach kwiecień – lipiec 2020 r. (zakres podstawowy) - 25 000 km oraz w miesiącach sierpień – grudzień 2020 r. (zakres opcjonalny - 26 500 km. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1b do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy oraz zakres opcjonalny związany z zakupem dodatkowej usługi przewozu prób, której wykorzystanie zależne jest od możliwości finansowych Zamawiającego. 3. Prawem opcji jest możliwość zamówienia w ramach niniejszej umowy zwiększonego zakresu usługi określonej w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ niż wskazane w kolumnie B „Zakres usługi – przebieg kilometrów (zamówienie podstawowe)”. Ilość dodatkowych usług w ramach prawa opcji została określona w formularzu ofertowym w kolumnie C „Zakres usługi – przebieg kilometrów (opcja)”. 4. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w terminie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31.12.2020 r. 5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o realizacji przedmiot zamówienia objętego prawem opcji najpóźniej do 30.06.2020 r. 6. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji zawartej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 7. Zamawiający wymaga, aby transport był realizowany środkiem transportu (wraz z kierowcą) pozwalającym na jednorazowy przewóz od 10-20 termotoreb, każda do 20 kg (do 400 kg) lub/ i bezpiecznych kopert oraz przedłoży opłaconą polisę OC przewoźnika w ruchu krajowym z potwierdzeniem opłacenia pełnej składki. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby podstawowe czynności techniczne (takie jak, kierowanie pojazdami mechanicznymi, transport ręczny) określone przez Zamawiającego w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w ilości co najmniej 1 osoba wykonująca czynności kierowania pojazdami mechanicznymi i transport ręczny. 9. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanych do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników lub samodzielną realizację zamówienia. 10. Koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U z 2018, poz. 2177 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku jednej oferty Zamawiający może odstąpić od żądania złożenia oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie, wraz z ofertą zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku zaistnienia, po dniu złożenia ww. oświadczenia, nowych okoliczności w zakresie przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia aktualnego oświadczenia w tym zakresie w terminie wskazanym w ust. 5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być udzielone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (złożone w oryginale). Za dokument równoważny zostanie uznana kopia pełnomocnictwa w sytuacji, gdy zgodność kopii z oryginałem poświadczy notariusz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach