Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 629 0 505 , fax. 55 629 0 510
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  ul. Wojska Polskiego 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 629 0 505, fax. 55 629 0 510
  REGON: 17071162800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy i przebudowy budynku dydaktycznego przy Al Grunwaldzkiej 137 w tym: a) Dokumentacji opinii geotechnicznej dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych terenu przewidzianego dla projektu rozbudowy budynku dydaktycznego przy Al. Grunwaldzkiej 137, na podstawie minimum 6 odwiertów do głębokości 6,0 m oraz 2 badań sondą CPTU również do głębokości 6,0 m. wykonanych w obrębie rejonu lokalizacji planowanej inwestycji oznaczonego na mapie zasadniczej w skali 1:500 stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 2.3 do SIWZ. b) Projektu budowlanego wielobranżowego z niezbędnymi oświadczeniami/ uzgodnieniami w celu uzyskania pozwolenia na budowę, we wszystkich wymaganych przepisami prawa branżach, szczególnie w zakresie: - zagospodarowania terenu, - architektury, - konstrukcji, - instalacji sanitarnych (c.o., wod.-kan., wentylacja) - instalacji elektrycznych, - instalacji teletechnicznych, - instalacji ppoż., - charakterystyki energetycznej, - kosztorysów wskaźnikowych oraz zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji (ZZK). 3) Szczegółowy opis i zakres zamówienia, w tym zakres obowiązków, sposób rozliczenia usługi, określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ. 4) Zamówienie realizowane będzie w oparciu o dokumentację stanowiącą ZAŁĄCZNIK Nr 2 (2,1, 2,2, 2,3) do SIWZ w tym: a) ZAŁĄCZNIK Nr 2.1 do SIWZ – Zaktualizowana Koncepcja wielobranżowa rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku dydaktycznego (segment A) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 opracowana w maju 2010r. i zaktualizowana w styczniu 2020 r. przez LOCUM M. Paszyn sp. komandytowa ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz. b) ZAŁĄCZNIK Nr 2.2 do SIWZ – Orzeczenie techniczne dotyczące rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku dydaktycznego (segment A) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137 opracowane w maju 2010 roku przez LOCUM M. Paszyn sp. komandytowa ul. Lipowa 33, 62-800 Kalisz. c) ZAŁĄCZNIK Nr 2.3 do SIWZ – Decyzja Nr 14/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 sierpnia 2010 r. wydana przez Urząd Miejski w Elblągu. 2) Wszelkie dokumenty, o których jest mowa w niniejszej SIWZ należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały one miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania. 3) Wykonawca udziela gwarancji jakości z tytułu wad przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy, nie krócej jednak niż do dnia odbioru końcowego wykonanych na podstawie dokumentacji robót budowlanych. 5) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu przy ul Grunwaldzkiej 137 w Elblągu po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Termin wizji lokalnej należy ustalać telefonicznie z kierownikiem Działu Gospodarczo-Technicznego, tel. 0-55 629-05-66.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu wynosi 4000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony Formularz oferty (ZAŁĄCZNIK Nr 3 do SIWZ) zawierający w szczególności łączną cenę oferty brutto, oświadczenia w zakresie kryterium oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez zastrzeżeń, a także informację o ewentualnych podwykonawcach, w tym część zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz nazwę podwykonawcy; 2) pozostałe dokumenty, np. a) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa, jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, b) pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 3) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia albo o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach