Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji technicznej dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 629 0 505 , fax. 55 629 0 510
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
  ul. Wojska Polskiego 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 629 0 505, fax. 55 629 0 510
  REGON: 17071162800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.elblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji technicznej dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Szczegółowo zakres zamówienia w tym zakres obowiązków, sposób rozliczenia usługi określony został w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ oraz w Projekcie umowy, stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 8 do SIWZ. 2) Zamówienie realizowane będzie w oparciu o dokumentację stanowiącą ZAŁĄCZNIK Nr 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 3) Wykonawca udziela gwarancji jakości z tytułu wad przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy, nie krócej jednak niż do dnia odbioru końcowego wykonanych na podstawie dokumentacji robót budowlanych. 4) Wszelkie dokumenty, o których jest mowa w niniejszej SIWZ należy traktować, jako wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały one miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu realizowanych usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania. 5) W przypadku, gdy w czasie realizacji zamówienia, Wykonawca usługi będzie musiał podjąć działania, które nie zostały wymienione w niniejszej SIWZ i jej załącznikach, a okażą się one niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca niezwłocznie wykona te działania w ramach wynagrodzenia umownego w taki sposób, jakby były objęte zakresem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach