Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce.

Gmina Bartoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 762 77 00 , fax. 89 762 12 93
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bartoszyce
  Plac Zwycięstwa 2
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 762 77 00, fax. 89 762 12 93
  REGON: 51074292000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmina-bartoszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Gminy Bartoszyce.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowi: Zamawiający przewiduje dostawę w zamówieniu podstawowym 68 964 litrów oleju opałowego grzewczego w 2021 roku dla poniższych jednostek organizacyjnych: 1. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Łabędnik w ilości 3200 l, 2. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Galiny w ilości 4800 l, 3. Szkoła Podstawowa im. Lesników Polskich w Galinach w ilości 17000 l, 4. Szkoła Podstawowa w Kinkajmach w ilości 25288 l, 5. Szkoła Podstawowa w Wojciechach 66 w ilości 18676 l. Wskazane w ust. 1 ilości oleju opałowego, które zostały określone w SIWZ oraz załącznikach są ilościami przewidywanymi (szacunkowymi) i mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy, z związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość zakupu oleju opałowego w ilości stosownie do potrzeb. Zakupiona mniejsza ilość oleju opałowego w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do zapłaty za niewykorzystaną przez Zamawiającego jego ilość, określoną powyżej. Olej opałowy będący przedmiotem dostawy, musi spełniać następujące parametry:  lepkość kinematyczna w temperaturze 20 stopni C nie większa niż 6 mm2/s  wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg  zawartość siarki nie więcej niż 0,20 % (m/m) Dostawa oleju opałowego realizowana będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na ich wniosek – zlecenie zamówienia, określające ilość oleju opałowego będącego przedmiotem dostawy, przekazany w formie faksu, drogą elektroniczną, pisemnie lub telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy do Ośrodka Zdrowia w miejscowości Galiny oraz Ośrodka Zdrowia w Łabędniku autocysterną z odmierzaczem paliwa z możliwością dostarczenia jednorazowo do 2000 litrów, a w przypadku Szkół Podstawowych jednorazowo od 2000 do 4000 litrów, na podstawie zlecenia zamówienia w terminie dwudniowym od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania dostawy oleju opałowego w terminie określonym powyżej Zamawiający, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostarczenia przedmiotu dostawy w terminie jednego dnia roboczego, zastrzega sobie prawo zakupu oleju opałowego u innego dostawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości oleju opałowego niż zamówiona przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest, na swój koszt i ryzyko, uzupełnić braki w terminie do 24 godzin od terminu pierwotnej dostawy. Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako nieterminowa realizacja dostawy. Koszty załadunku i rozładunku obciążają Wykonawcę . Olej opałowy dostarczany będzie w cysternach samochodowych zgodnie z przepisami dotyczącymi przewozów i oznaczonych odpowiednimi tablicami informacyjnymi z numerami identyfikacyjnymi niebezpieczeństwa i materiału. Cysterny muszą być wyposażone w legalizowane przepływomierze, układ pomiarowo-wydawczy z możliwością wydruku pomiaru. Zamawiający ma prawo kontrolowania plomb i cech legalizacyjnych licznika. Na żądanie Zamawiającego kierowca cysterny musi okazać aktualne świadectwo legalizacji urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy każdej dostawie czytelnej kopii świadectwa jakości oleju opałowego (atestu) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dowodu wydania na dostarczony olej opałowy. Zamawiający biorąc pod uwagę możliwość wykorzystania zamówienia podstawowego przed upływem terminu realizacji umowy przewiduje prawo opcji, określając zwiększenie zamówienia podstawowego do realizacji w terminie zawartej umowy o ilości: 1. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Łabędnik w ilości 1280 l, 2. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Galiny w ilości 4800 l, 3. Szkoła Podstawowa im. Lesników Polskich w Galinach w ilości 6800 l, 4. Szkoła Podstawowa w Kinkajmach w ilości 10116 l, 5. Szkoła Podstawowa w Wojciechach 66 w ilości 7471 l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach