Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4742357, 4724100, 4724108 , fax. 564 742 358
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 10
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4742357, 4724100, 4724108, fax. 564 742 358
  REGON: 51963855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnml.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią usługi utrzymania czystości, wykonywanie prac pomocniczych przy pacjencie i prac porządkowych w oddziałach szpitalnych, bloku operacyjnym, poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych, aptece oraz pozostałych pomieszczeniach biurowych i gospodarczych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium można wnosić w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP Paribas S.A. nr rachunku 39 2030 0045 1110 0000 0124 3040, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy wg formuły spełnia/nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ - informacje stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu – dokumenty należy złożyć w formie oryginału W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 3) wypełniony formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 4) w przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona notarialnie. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ, o którym mowa powyżej. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ, o którym mowa powyżej . Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien złożyć każdy z Wykonawców. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach