Przetargi.pl
Usługa szycia odzieży mundurowej typu wyjściowego wg określonych wzorów dla żołnierzy zawodowych i kandydatów dla żołnierzy zawodowych - 5/9/N

Jednostka Wojskowa 4219 ogłasza przetarg

 • Adres: 08-521 Dęblin,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 5519510, 5517818 , fax. 0-81 5519536
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4219
  08-521 Dęblin, woj. lubelskie
  tel. 0-81 5519510, 5517818, fax. 0-81 5519536
  REGON: 06027283200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsosp.deblin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szycia odzieży mundurowej typu wyjściowego wg określonych wzorów dla żołnierzy zawodowych i kandydatów dla żołnierzy zawodowych - 5/9/N
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I 1. Bluza olimpijka oficerska damska Wojsk Lotniczych wz. 92 szt 116/D/MON 88 65 23 2. Bluza olimpijka oficerska Wojsk Lotniczych wz.92 szt 116/MON 2 2 - 3. Mundur wyjściowy oficerski damski Wojsk Lotniczych wz. 92 ze spódnicą kpl 136/MON 19
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983930004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, 1655 z późn. zm.) - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (tj. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, posiadają aktualną dokumentację techniczno-technologicznej (DTT) na każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego, którego dotyczy to postępowanie zatwierdzonej przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy w Łodzi), - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania przez wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w pkt-cie VI siwz. Z treści wymaganych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu załączniki do oferty muszą zawierać następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1; b) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik Nr 2; c) oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3; d) oświadczenie wykonawcy o posiadanej aktualnej dokumentacji techniczno-technologicznej (DTT) na każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego, którego dotyczy to postępowanie zatwierdzonej przez Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy w Łodzi - Załącznik Nr 4, (Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia do wglądu posiadanej dokumentacji techniczno-technologicznej); e) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsosp.deblin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach