Przetargi.pl
DOSTAWA WARZYW KORZENIOWYCH, OWOCOWYCH I LIŚCIASTYCH

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 740 86 14 , fax. 081 740 39 34
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
  ul. Biernackiego 9 9
  20-089 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 740 86 14, fax. 081 740 39 34
  REGON: 43099240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spszw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA WARZYW KORZENIOWYCH, OWOCOWYCH I LIŚCIASTYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA WARZYW KORZENIOWYCH, OWOCOWYCH I LIŚCIASTYCH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego oraz nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) W postępowaniu uczestniczyć mogą wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, co oznacza że: -podmiot został zarejestrowany we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, -nie zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ustawy, b) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 3) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców następować będzie w oparciu o dokumenty/zaświadczenia/oświadczenia/wykazy dołączone zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. 2) na potwierdzenie warunków określonych w pkt. 1). Złożenie dokumentów określonych w ppkt. a) - c) jest obligatoryjne z zastrzeżeniem lit. a), która nie dotyczy Wykonawców, co do których odrębne przepisy nie wymagają ich wpisania do KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenia złożone w trybie art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223/07, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz.1058) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3, c) oświadczenia złożone w trybie art. 24 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223/07, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171 poz.1058) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spszw.lublin.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach