Przetargi.pl
USŁUGA SPRZĄTANIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 658 666 , fax. 261 658 425
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
  ul. Czajkowskiego 109
  51-147 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 261 658 666, fax. 261 658 425
  REGON: 93038806200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.awl.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA SPRZĄTANIA POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH BUDYNKÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych budynków, terenów zewnętrznych, pielęgnacji zieleni, odśnieżania i usuwania oblodzeń oraz śliskości w okresie zimowym w kompleksie Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: a) sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni wewnętrznych budynków: powierzchni biurowej i pomocniczej, sal wykładowych, klatek schodowych i korytarzy oraz sanitariatów na terenie kompleksu AWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu przeznaczonych do sprzątania wg zestawienia ilościowo-wartościowego. b) sprzątanie i utrzymanie w czystości powierzchni zewnętrznych utwardzonych w kompleksie wojskowym AWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu przeznaczonych do sprzątania wg zestawienia ilościowo- wartościowego. c) sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów zielonych w kompleksie wojskowym AWL przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu przeznaczonych do sprzątania wg zestawienia ilościowo-wartościowego. Pełny zakres prac i czynności oraz zestawienie powierzchni objętych przedmiotem zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w wysokości: - 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium można wnieść w formie: 2.1 pieniężnej; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank PKO B.P nr rachunku: 52 1020 5226 0000 6602 0477 4255 z dopiskiem wadium w postępowaniu WNP/361/PN/2018, a kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty. 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinna zawierać następujące elementy: 4.1. Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji, nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 4.2. Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4.3. Kwotę gwarancji, 4.4. Termin ważności gwarancji, zabezpieczający cały okres związania ofertą. 4.5 Zobowiązanie Gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 1) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; a także w sytuacji, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w rozdz. I ust. 4 siwz. 6. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz, dopuszczonej przez Zamawiającego, należy złożyć przed upływem terminu określonego w ust. 5 powyżej w oryginale w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem: Wadium - Sprawa nr WNP/361/PN/2018 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej – budynek nr 7 – pokój nr 7 (parter), ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 8. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu wystąpienia zdarzeń o terminie związania ofertą, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, a także w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a, przy czym w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań każdego z nich. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. Odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 10.2. Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest ono wymagane w siwz; 10.3. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 10.4. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do jej składania, Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, niezwłocznie zwróci wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez Zamawiającego – załącznik A. 2. Koncepcja nadzoru nad jakością sprzątania w celu dokonania oceny punktowej w kryterium KONCEPCJA NADZORU. W przypadku niezłożenia dokumentu lub złożenie dokumentu niespełniającego wymagań SIWZ, oferta otrzyma 0,00 punktów w ocenie. 3. Próbki środków utrzymania czystości i artykułów czystości wraz z atestami lub kartami charakterystyki na nw. środki: a) próbka mydła w płynie (1 op. o pojemności min 250 ml) b) próbka papieru toaletowego (2 rolki) c) próbka ręczników papierowych (2 op. min 100 listków) w celu dokonania oceny punktowej w kryterium JAKOŚĆ. Próbki, atesty, karty charakterystyki nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku niezłożenia z ofertą próbki lub atestu lub kart charakterystyki na proponowane środki i artykuły czystości, oferta otrzyma 0,00 punktów w ocenie. Wykonawca, w przypadku niezłożenia z ofertą próbek wraz z atestami lub karatami charakterystyki, zobowiązany jest zapewnić na etapie realizacji umowy środki spełniające minimalne wymagania, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach