Przetargi.pl
Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 9/13 we Wrocławiu – Remont tarasów budynków nr 12, 13. Remont piwnicy budynku nr 13. Izolacja ścian zewnętrznych piwnic od podwórza budynku nr 10/13 – II Etap.

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 130100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 9/13 we Wrocławiu – Remont tarasów budynków nr 12, 13. Remont piwnicy budynku nr 13. Izolacja ścian zewnętrznych piwnic od podwórza budynku nr 10/13 – II Etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 9/13 we Wrocławiu – Remont tarasów budynków nr 12, 13. Remont piwnicy budynku nr 13. Izolacja ścian zewnętrznych piwnic od podwórza budynku nr 10/13 – II Etap. 1.1. Zakres prac przewidziany zamówieniem obejmuje: Remont tarasów: Remont tarasów: 1. Rozbiórkę istniejących warstw na stropie WPS pod tarasami oraz wykonanie nowych warstw wraz z wymianą wpustów tarasowych z wykonaniem ich podłączenia. 2. Wykonanie posadzki i cokołu z płytek terazzo, 3. Wykonanie przelewów awaryjnych, 4. Wymianę obróbek blacharskich 5. Wykonanie balustrady drewnianej, 6. Zabezpieczenie (osłonę) istniejącej instalacji odgromowej przebiegającej w strefie przebywania ludzi. Izolacja ścian zewnętrznych piwnic od podwórza: 1. Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej, 2. Odsłonięcie ścian piwnic odcinkami do głębokości ok. 3m z wykonaniem zabezpieczenia ścian wykopu i z wykonaniem przykrycia ochronnego przed wodą opadową, 3. Przygotowanie powierzchni zewnętrznej ścian piwnic pod izolacje przeciw wilgoci i wykonanie izolacji, 4. Zasypanie wykopu, 5. Odtworzenie nawierzchni. Remont piwnicy bud. nr 13 (pod projektowaną Pracownią Humanistyki Cyfrowej): 1. Skucie tynków, 2. Odgrzybienie, 3. Naprawa uszkodzonych fragmentów ścian, 4. Wykonanie iniekcji przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie, 5. Wykonanie tynków renowacyjnych na odpowiednio przygotowanym podłożu, 1.2. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Projekt budowlany (Załącznik nr 8), b) Projekt wykonawczy (Załącznik nr 9), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 10), d) Przedmiar robót (Załącznik nr 11). 1.3. Szczegółowy zakres wykonania zamówienia oraz warunki i zasady realizacji umowy zawiera Wzór umowy wraz z Kartą Gwarancyjną (Załącznik nr 12 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201). 3. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział we Wrocławiu 12 1090 2503 0000 000112576100 z dopiskiem: wadium, nr postępowania: BZP.2412.10.2018.AB pn.: Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 9/13 we Wrocławiu – Remont tarasów budynków nr 12, 13. Remont piwnicy budynku nr 13. Izolacja ścian zewnętrznych piwnic od podwórza budynku nr 10/13 – II Etap. Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu zaleca się załączyć do oferty. 5. Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. nr 108, I piętro, okienko nr 1) do terminu składania ofert. Kopię zaleca się dołączyć do oferty. 6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust.4a ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 14. Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału; 2) Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony na podstawie przekazanych przez Zamawiającego przedmiarów robót; 3) Aktualne Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ – w formie oryginału; 4)Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału; 5) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik. 6) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - w formie oryginału (zał. nr 4 do SIWZ) 2. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. III. 4 i III. 5.1. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach