Przetargi.pl
Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach

Gmina Kąty Wrocławskie ogłasza przetarg

 • Adres: 55080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek Ratusz
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 907 219 , fax. 713 907 219
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kąty Wrocławskie
  ul. Rynek Ratusz 1
  55080 Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
  tel. 713 907 219, fax. 713 907 219
  REGON: 93193505200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Parku w Pietrzykowicach. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swoim zakresem: - Budowa bramy wejściowej - Budowa utwardzenia przy wejściu - Budowa zadaszenia - ścieżki edukacyjnej o pow. 150 m2 - Wykonanie alei głównej Parku - Wykonanie nawierzchni trawiastej utwardzonej - Wykonanie ścieżki brukowanej - Wykonanie alejek parkowych - Budowa punktu widokowego - Montaż siłowni zewnętrznej – 3 urządzenia - Montaż urządzeń dla dzieci – 3 urządzenia - Montaż ławek parkowych – 15 sztuk - Budowa wewnętrznej linii zasilającej energetycznej i latarni parkowych – 15 sztuk - Budowa wiaty dużej o pow. 62 m2 - Budowa wiaty małej o pow. 30 m2 - Budowa mostku kamiennego - Budowa mostku drewnianego - Remont istniejącego przepustu - Montaż utwardzenia przy istniejącym dopływie - Remont brzegu istniejącego kanału, - Budowa murowanej obudowy toalety tymczasowej - Nasadzenia - Wyposażenie dodatkowe: kosze na śmieci, stojak na rowery, - Oznaczenie ścieżki turystycznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na etapie składania ofert w wysokości 20.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach