Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Gmina Jeżów Sudecki ogłasza przetarg

 • Adres: 58521 Jeżów Sudecki, ul. Długa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 132 254, -255, -257 , fax. 757 132 254, -255, -257
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeżów Sudecki
  ul. Długa 63
  58521 Jeżów Sudecki, woj. dolnośląskie
  tel. 757 132 254, -255, -257, fax. 757 132 254, -255, -257
  REGON: 23082168700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jezowsudecki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.950.000 zł z przeznaczeniem finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 2. Kredyt w kwocie 2.950.000 zł postawiony będzie do dyspozycji Zamawiającego w całości i jednorazowo w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. 3. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019-2023. - w 2019 roku w kwocie 550.000 zł na rok – 11 rat (od miesiąca stycznia do listopada) w wysokości 45.000 zł, 12 rata (grudzień) w wysokości 55.000 zł, -od 2020 roku po 600.000 zł rocznie, 50.000 zł miesięcznie. Raty płatne ostatniego roboczego dnia miesiąca. Karencja w spłacie kredytu do 31 stycznia 2019 roku. Odsetki płatne w okresach miesięcznych ostatniego roboczego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca w którym uruchomiony zostanie kredyt. Do wyliczenia odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty. 4. Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 5. Na koszt kredytu składać się ma wyłącznie stawka referencyjna WIBOR 3M oraz marża banku (stała w okresie obowiązywania umowy), bez prowizji za uruchomienie kredytu. Na potrzeby wyliczenia oferty należy przyjąć oprocentowanie według stawki WIBOR 3M z dnia 30.04.2018 roku – 1,70% oraz dzień uruchomienia kredytu - 01.06.2018r. Sposób ustalenia stawki WIBOR 3M w okresie obowiązywania umowy należeć będzie do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość: a) wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów (prowizji i opłat bankowych), bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu banku b) dokonania przesunięcia harmonogramu spłaty poszczególnych rat kredytowych, po wcześniejszym zawiadomieniu banku o takim zamiarze c) wydłużenia okresu spłaty kredytu po uprzednim złożeniu stosownego wniosku w banku, pod warunkiem posiadania zdolności do spłaty kredytu w okresie wydłużonego kredytowania. 7. Zamawiający nie realizuje postępowania naprawczego ani nie ma zamiaru przystąpić do jego realizacji. 8. Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, ani wobec ZUS i US. Nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć przed podpisaniem umowy aktualnych zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS i US. 9. Zamawiający nie posiada żadnych udziałów w spółkach i innych jednostkach. 10. Zamawiający zobowiązuje się do udostępniania w BIP lub przekazywania Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy - kwartalnych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu, bilansów i planów finansowych umożliwiających ocenę jego zdolności do terminowej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami. 11. W celu zweryfikowania zdolności kredytowej Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty finansowe stanowiące integralne załączniki do SIWZ: - sprawozdanie Rb – NDS o nadwyżce i deficycie za 2015, 2016 oraz 2017 rok, - sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych (zbiorczo) za 2015, 2016 i 2017 rok, - sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za 2015, 2016 i 2017 rok, - sprawozdanie Rb – Z o zobowiązaniach za 2015, 2016 i 2017rok, - sprawozdanie Rb-UZ za 2015, 2016 i 2017 rok - sprawozdanie Rb –N o należnościach za 2015, 2016 i 2017rok, - sprawozdania RbPDP za 2015 , 2016 i 2017rok, - sprawozdanie Rb-ST za 2015 , 2016 i 2017 rok, - sprawozdania finansowe za 2015, 2016 i 2017 rok, - opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jeżów Sudecki - za rok 2015, 2016 i 2017. -informacja dotycząca zobowiązań finansowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na dzień 31.03.2018r. -Uchwałę nr XXXVI/249/2018 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 21.03.2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. - opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę Jeżów Sudecki kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. - uchwała budżetowa na 2018 rok Gminy Jeżów Sudecki oraz uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w o przedłożonym projekcie wieloletniej prognozy finansowej, projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok, o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Jeżów Sudecki przedstawionego w uchwale Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXXVI/247/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok, opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jeżów Sudecki na 2018 rok zamieszczone są na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Jeżów Sudecki www.jezowsudecki.pl w zakładce dokumenty prawne – budżet, a wszelkie zmiany w budżecie gminy w zakładce dokumenty prawne – uchwały.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek kompetencji lub uprawnień Zamawiający wymaga złożenia: - oświadczenia o spełnianiu warunków- zgodnie z załącznikiem nr 2, - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia doprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo bankowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach