Przetargi.pl
„Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka.

Gmina Jedlina-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8455215; 8455216; 8855054 , fax. 74 8855269
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlina-Zdrój
  ul. Poznańska 2
  58330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8455215; 8455216; 8855054, fax. 74 8855269
  REGON: 89071820200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinazdroj.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kamieńsk droga dojazdowa do gruntów rolnych” - przebudowa drogi gminnej ul. Pokrzywianka, dz. nr 17; 47; 12/2; 11/2; 16/2; 19/1; 23; 27; 59; 61; 29 - obręb Kamieńsk, Gmina Jedlina-Zdrój. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Projekt budowlany, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Przedmiar robót wraz z kosztorysem ślepym, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ. Uwaga: Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – zostały określone w § 4 projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 12 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca przed upływem terminu na składanie ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy PKO BP S.A. O/Wałbrzych 13 1020 5095 0000 5602 0011 4280. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w terminie zapewniającym spłynięcie środków na wyżej podane konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Z treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta Jedlina-Zdrój ul. Poznańska Nr 2, 58-330 Jedlina-Zdrój pok. Nr 7. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 ustawy, oraz 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale III. ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) i ust. 1b ustawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej (wg wzoru stanowiącego Załącznika Nr 6 do SIWZ) dotyczącego tego podmiotu – jeżeli dotyczy. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (konsorcjum, spółka cywilna) wymagany jest dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wymagane jest złożenie oświadczenia w zakresie braku podstaw do wykluczenia, w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy. 7. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względ¬nie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn.zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 8. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentów wymienionych w ust. 7 powyżej do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnic¬two (a) w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 9. Do oferty należy dołączyć również: 1) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, 2) kosztorys ofertowy wypełniony w oparciu o przedmiar robót i kosztorys ślepy, który powinien zawierać wszystkie wyszczególnione roboty, z zachowaniem kolejności pozycji. 10. OŚWIADCZENIE, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA PO OTWARCIU OFERT: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach