Przetargi.pl
Usługa sprzątania i konserwacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Żarach

Sąd Rejonowy w Żarach ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, Spokojna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 363 53 00, , fax. 68 419 83 21
 • Data zamieszczenia: 2020-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Żarach
  Spokojna 20
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 68 363 53 00, , fax. 68 419 83 21
  REGON: 32558700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zary.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wymiar Sprawiedliwości - sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa sprzątania i konserwacji pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Żarach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania i konserwacji pomieszczeń Sądu Rejonowego w Żarach przy ul. Spokojnej 20.Powierzchnia objęta zamówieniem łącznie 3497,96m2,w tym 119 pomieszczeń wraz z klatkami schodowymi i schodami. Czynności objęte usługą: sprzątanie i konserwacja pomieszczeń, holi i korytarzy sądowych, polimeryzacja powierzchni PCV, pranie wykładzin, sprzątanie i konserwacja pomieszczeń, holi i korytarzy sądowych, czyszczenie i konserwowanie mebli w pomieszczeniach i korytarzach, czyszczenie sprzętu biurowego, opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci, wymiana worków na śmieci w koszach oraz w zasobnikach niszczarek, wynoszenie i segregowanie śmieci do wyznaczonych miejsc, czyszczenie krawędzi, kątów i trudno dostępnych miejsc; czyszczenie włączników światła i gniazd elektrycznych, zamykanie okien i drzwi oraz wygaszanie świateł po zakończeniu sprzątania, mycie poręczy i balustrad schodów, odkurzanie i czyszczenie mebli tapicerowanych, mycie krat i pomieszczeń dla zatrzymanych, wycieranie parapetów, usuwanie kurzu z kratek wentylacyjnych, listew ściennych, odkurzanie ścian i usuwanie pajęczyn z wszystkich pomieszczeń podlegających sprzątaniu, odkurzanie gaśnic, tabliczek informacji wizualnej, włączników światła, gniazd elektrycznych, opraw oświetleniowych, kaloryferów, utrzymanie czystości w sanitariatach mycie okien, mycie okien wymagające zatrudnienia grupy alpinistycznej lub przy pomocy podnośnika, mycie drzwi, sprzątanie korytarzy i holi maszynowo, zamykanie okien i drzwi oraz wygaszanie świateł po zakończeniu sprzątania, sprzątanie w czasie remontów i po remontach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Po otwarciu ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów do złożenia poniższych dokumentów: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) Wykaz zrealizowanych usług w okresie działalności, z podaniem powierzchni, daty i miejsca wykonania, podmiotu na rzecz którego były realizowane oraz potwierdzenia należytego ich wykonania – dowody - określające czy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; e) Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimum 300.000,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach