Przetargi.pl
Usługa serwisowa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI)

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2019-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwr.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa serwisowa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa serwisowa systemu infrastruktury klucza publicznego (PKI). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 SIWZ. Klasyfikacja wg kodu CPV: 72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować usługę opisaną w opisie przedmiotu zamówienia. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia aktywowania usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. Oferta musi składać się z: 7.1. oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ; 7.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik Nr 1 do SIWZ; 7.3. zobowiązania podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy); 7.4. wykazanie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 7 poniżej (jeżeli dotyczy); 7.5. pełnomocnictwo zgodnie z pkt 3 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy). 7.6. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach