Przetargi.pl
Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań promocyjnych w ramach projektu „Upoluj swoją książkę”

Instytut Książki ogłasza przetarg

 • Adres: 31-148 Kraków, Z. Wróblewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 61 71 900, , fax. 12 62 37 682
 • Data zamieszczenia: 2019-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Książki
  Z. Wróblewskiego 6
  31-148 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 61 71 900, , fax. 12 62 37 682
  REGON: 35677580500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.instytutksiazki.pl/index.php/zamowienia-publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przygotowania i przeprowadzenia działań promocyjnych w ramach projektu „Upoluj swoją książkę”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przeprowadzenia działań promocyjnych w ramach projektu „Upoluj swoją książkę” realizowanego przez Instytut Książki jako część ogólnopolskiej akcji proczytelniczej CZYTAJ PL. Celem projektu jest promocja bezpłatnego dostępu do książek w formie elektronicznej (e-book, audiobook) oraz czytelnictwa wśród młodzieży szkół średnich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty dołączane do oferty: 1) 1. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, odpowiednio do warunku określonego w pkt III.1.3 ogłoszenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) Dokumenty potwierdzające udostępnienie wykonawcy zasobów przez inny podmiot na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów. 3) Na potwierdzenie, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w sekcji III.5 ogłoszenia, w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Zamawiający wymaga złożenia dokumentów, z których będzie wynikać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - oraz czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach