Przetargi.pl
Usługa prowadzenia zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu w projekcie systemowym pn. Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym 2012/2013

Powiat Raciborski ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, Plac Okrzei 4
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4597385 , fax. 32 4597386
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Raciborski
  Plac Okrzei 4 4
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 32 4597385, fax. 32 4597386
  REGON: 27625511100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatraciborski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa prowadzenia zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu w projekcie systemowym pn. Mam zawód - mam pracę w regionie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia zajęć z grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Raciborskiego biorących udział w projekcie systemowym Mam zawód - mam pracę w regionie w roku szkolnym 2012/2013. 2. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części, tj.: 1) Część nr 1 pn. Prowadzenie zajęć z grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, obejmująca: a) organizację i przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla 2 grup uczestników w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej grupy, b) organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 48 uczestników w wymiarze nieprzekraczającym 432 godzin lekcyjnych. 2) Część nr 2 pn. Prowadzenie zajęć z grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, obejmująca: a) organizację i przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla 3 grup uczestników w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej grupy, b) organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 54 uczestników w wymiarze nieprzekraczającym 486 godzin lekcyjnych. 3) Część nr 3 pn. Prowadzenie zajęć z grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, obejmująca: a) organizację i przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla 2 grup uczestników w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej grupy, b) organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 35 uczestników w wymiarze nieprzekraczającym 315 godzin lekcyjnych. 4) Część nr 4 pn. Prowadzenie zajęć z grupowego i indywidulanego doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, obejmująca: a) organizację i przeprowadzenie zajęć z grupowego doradztwa zawodowego dla 2 grup uczestników w wymiarze 24 godzin lekcyjnych dla każdej grupy, b) organizację i przeprowadzenie zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego dla maksymalnie 41 uczestników w wymiarze nieprzekraczającym 369 godzin lekcyjnych. 4. Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej w/w części): 1) Zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego odbywać się będą w roku szkolnym 2012/2013. Każda z grup liczy od 15 do 25 uczniów. Program doradztwa zawodowego grupowego dla każdej z grup wynosi 24 godziny lekcyjne (za godzinę lekcyjną uznaje się 45 minut), które będą się odbywać po godzinach lekcyjnych uczniów. Zajęcia z grupowego doradztwa zawodowego obejmować będą problematykę z zakresu poruszania się po rynku pracy (m.in. zasady pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, gry symulacyjne), podstaw przedsiębiorczości, stereotypów płci, zasad równości, równouprawnienia i przykładów dyskryminacji na rynku pracy. Grupowe doradztwo zawodowe będzie prowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne przekazane przez zamawiającego tj. podręcznik doradcy / konsultanta zawodowego. Do przeprowadzenia zajęć zamawiający zapewni konsultantowi zawodowemu bezpłatnie sale wykładowe znajdujące się w Zespole Szkół wskazanym w opisie zakresu zamówienia (nazwie części zamówienia). Wykonawca pokrywa koszty dojazdu konsultantów do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruki materiałów. 2) Zajęcia z indywidualnego doradztwa zawodowego prowadzone przez doradcę zawodowego mają na celu ukierunkowanie ucznia na dalszy rozwój zawodowy oraz opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego. Na podstawie zdiagnozowanych przez doradcę zawodowego potrzeb uczniowie będą kierowani na odpowiednie do swoich predyspozycji, oczekiwań i potrzeb formy wsparcia w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie (tj. kursy, zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, staże i praktyki, wizyty studyjne). Zajęcia odbywać będą się w godzinach niepokrywających się z godzinami zajęć lekcyjnych uczniów. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie realizowane w wymiarze 9 godzin lekcyjnych (po 45 minut każda) dla każdego ucznia. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie prowadzone w oparciu o materiały dydaktyczne przekazane przez zamawiającego tj. podręcznik doradcy / konsultanta zawodowego. W ramach indywidualnego doradztwa zawodowego konsultant wspólnie z uczniem opracuje pisemnie jego Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który wykonawca w jednym egzemplarzu przekaże zamawiającemu. Do przeprowadzenia zajęć zamawiający zapewni konsultantowi zawodowemu bezpłatnie sale wykładowe znajdujące się w Zespole Szkół wskazanym w opisie zakresu zamówienia (nazwie części zamówienia). Wykonawca pokrywa koszty dojazdu konsultantów do sal wykładowych oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem usługi, w tym wydruki materiałów. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby osób objętych indywidualnym doradztwem zawodowym. W przypadku zmiany liczby osób objętych indywidualnym doradztwem zawodowym zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę godzin lekcyjnych indywidualnego doradztwa zawodowego. Cena jednostkowa za usługę (tj. cena za godzinę lekcyjną doradztwa) nie ulegnie zmianie, a wykonawca nie wniesie żadnych roszczeń w stosunku do zamawiającego. W takim przypadku rozliczenie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 112 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach