Przetargi.pl
Usługa pralnicza dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, zwanego dalej „szpitalem”.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 425 45 00 , fax. 87 735 20 20; 423 21 50
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
  ul. Sienkiewicza 2
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 425 45 00, fax. 87 735 20 20; 423 21 50
  REGON: 79031696100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pralnicza dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, zwanego dalej „szpitalem”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w przewidywanej ilości 160 000 kg oraz 496 000 szt. nakładek do mopów w skali roku. 2. Zakres usług obejmuje: - odbiór brudnej bielizny, nakładek do mopów, załadunek, transport, wniesienie, pranie, dezynfekcję, suszenie, maglowanie upranej bielizny, prasownie odzieży ochronnej, odplamianie, składanie i segregację bielizny czystej wg asortymentu, pakowanie, przywóz czystej bielizny zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, ponadto usługi szwalniczo - krawieckie (przyszywanie guzików, troków, łat, cerowanie, zszywanie naprawa uszkodzonej bielizny, wymiana zamków itp.). 3. Rodzaje bielizny ogólnoszpitalnej objętej usługą; - bielizna pościelowa, bielizna operacyjna, bielizna skażona, bielizna noworodkowa (pieluchy, kaftaniki, śpiochy, kocyki, rożki itp.), parawany itp; - odzież ochronna personelu szpitalnego i technicznego, - odzież operacyjna, - materace, pokrowce, poduszki, kołdry; - pozostałe: szlafroki, piżamy, bluzy i spodnie, koszule, ręczniki, obrusy, firanki, zasłony, ścierki, mopy, wycieraczki, flagi itp. 4. Zobowiązania Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie prania bielizny: 1) odbiór i transport brudnej bielizny szpitalnej - odbiór brudnej bielizny odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 14:30; - każdorazowe przekazanie brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron ; - maksymalny czas wykonania usługi do 24 godzin licząc od momentu odbioru brudnej bielizny, w przypadku materacy, koców, poduszek dopuszcza się realizację usługi do 48 godzin; - w razie braku czystej bielizny w Szpitalu, w sytuacjach awaryjnych, Wykonawca może być poproszony telefonicznie o wcześniejszy zwrot upranego asortymentu, tzn. w ciągu 12 godzin; - w przypadku, gdy termin odbioru brudnej bielizny przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór bielizny nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Jeżeli okres dni ustawowo wolnych od pracy jest dłuższy niż 48 godzin, termin wykonania usługi będzie uzgadniany z Wykonawcą indywidualnie; - transport brudnej bielizny odbywać się będzie środkami transportu będącymi pod nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy. Środki transportu brudnej i czystej bielizny winny być oddzielne lub komorami całkowicie oddzielonymi, w pełni odizolowanymi, z podzielnymi szczelnie zamykanymi drzwiami. W przypadkach kiedy transport odbywa się jednym samochodem, najpierw dowożona jest czysta bielizna, następnie zabierana brudna bielizna. Przed ponownym skierowaniem samochodu z czystą bielizną, winien on być ponownie dezynfekowany. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udostępnić książkę dezynfekcji transportu, którym przewożona jest bielizna; - Wykonawca będzie odpowiadać za przyjęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z chwilą jego pobrania i załadunku; upraną bieliznę Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ; - Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie; - asortyment przeznaczony do prania pakowany będzie przez zamawiającego: a) bielizna brudna – worki w kolorze niebieskim b) bielizna skażona – worki w kolorze czerwonym 2) pranie brudnej bielizny - Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek; - pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym); - usługa prania winna być wykonywana przy użyciu środków piorących dopuszczonych do obrotu na rynku polskim, posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny lub innego równoważnego, a w przypadku bielizny niemowlęcej i pieluch w procesie prania środki posiadające również pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu „ Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka (lub innej równoważnej jednostki); - Wykonawca zobowiązuje się do osobnego prania i dezynfekcji bielizny noworodkowej, w warunkach zgodnych z wymogami sanitarno - epidemiologicznymi; - pranie bielizny skażonej winno odbywać się w oddzieleniu od innej bielizny; - cykl prania i dezynfekcji bielizny (czas, temperatura, stężenie środka dezynfekcyjnego) musi być dostosowany do pranego materiału zgodnie z instrukcją producenta; - Zamawiający wymaga stosowania środków piorących i dezynfekujących posiadających wymagane atesty i certyfikaty; - Zamawiający wymaga płukania asortymentu przy użyciu płynu antystatycznego; - Zamawiający wymaga technologii prania gwarantującej wysoką jakość świadczonej usługi; - maszyny i urządzenia używane w procesie prania muszą być w dobrym stanie technicznym oraz muszą posiadać znaki CE (jeśli nie to powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów); - maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji; - Wykonawca powinien podzielić rzeczy uszkodzone i naprawić je tzn. przeszyć na maszynie szwem ciągłym, naprawić szwy boczne, zszyć rozdarte części bielizny, wszyć suwak, gumki, uzupełnić troki, napy i guziki itp. ponosząc koszty potrzebnych/użytych materiałów; - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeżeli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem; 3) dostawa i transport czystej bielizny - dostawy czystej bielizny od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 08:30 - czysta bielizna będzie dostarczana posegregowana asortymentowo w opakowaniach (przezroczystych workach foliowych): zabezpieczających przed wtórnym zabrudzeniem (zakażeniem), umożliwiających odbiór rodzajowo - asortymentowy bez konieczności otwierania opakowania oraz potwierdzenia, że jest to bielizna Zamawiającego; - odzież ochronna personelu, odzież operacyjna - fasonowa, odzież ratownictwa medycznego, drelichowa robocza dostarczana będzie na wieszakach zapakowana w oddzielny worek foliowy; - bielizna noworodkowa winna być pakowana według asortymentu i odpowiednio zabezpieczona; - opakowania będą zawierały odpowiednio: po 15 szt. prześcieradeł; po 15 szt. poszewek oraz po 10 szt. podkładów i po 15 szt. poszew. Asortyment z Bloku Operacyjnego (zielony, niebieski) pakowany po 20 szt. prześcieradeł i po 20 szt. podkładów, - bielizna po naprawie będzie pakowana oddzielnie w worek z napisem "Od krawcowej", bielizna po odplamieniu w worek z napisem "Po odplamieniu", natomiast bielizna, której stan kwalifikuje ją do kasacji w worek z napisem "Do kasacji"; - osoba dostarczająca bieliznę zobowiązana jest posiadać prawidłowy ubiór: fartuch ochronny i rękawice ochronne; - czysta posegregowana asortymentowo bielizna przekazywana będzie bezpośrednio do magazynu bielizny czystej; - każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron 4) ocena stanu higienicznego: - wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych bielizny wydawanej Zamawiającemu. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przynajmniej raz w kwartale; - Wykonawca na prośbę Zamawiającego dostarczy kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno - epidemiologiczną; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania własnych wymazów czystościowych z czystej bielizny dostarczonej przez Wykonawcę (posiewy pobierane bezpośrednio z bielizny przed wyładowaniem z auta dostawczego). W przypadku stwierdzenia patogenów chorobotwórczych z pobranych prób prania, Zamawiającemu w ramach usługi z danego dnia przysługuje prawo do zwrotu kosztów prania za zakwestionowaną partię prania; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania audytów (w przedmiocie realizacji przedmiotu umowy) u Wykonawcy; 5) pozostałe warunki - bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu kilogramowym a nakładki do mopów w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w tym samym systemie. Rozliczenie finansowe za bieliznę następuje w przeliczeniu na kilogramy bielizny czystej i sztuki na nakładki do mopów; - w przypadku stwierdzenia reklamacji Zamawiający nie ponosi ponownych kosztów prania asortymentu; - bielizna wilgotna podlega natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć suchą bieliznę w ilości i rodzaju zwróconej bielizny; - organizacja transportu, załadunku i rozładunku bielizny szpitalnej będzie wykluczała kontakt czystej bielizny z brudną; - pralnia, w której wykonywane będą usługi powinna być wyposażona w barierę higieniczną poprzez fizyczny i funkcjonalny podział na strefę czystą i brudną; - Wykonawca ponosi koszty związane z transportem (w tym zabezpieczenie bielizny na czas transportu - worki, folia), naprawą uszkodzonej bielizny, odkupieniem rzeczy zgubionych, zniszczonych; - Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 2-4 wózków typu kosz do przechowywania brudnego asortymentu; - warunki reklamacji - bielizna źle wyprana (z widocznymi przebarwieniami i plamami brudu), niewyprasowana, uszkodzona lub niewłaściwie pocerowana, przekazana do Magazynu Bielizny Czystej będzie zwracana do ponownego prania lub naprawy w oparciu o Protokół Reklamacji (załącznik nr 8); - czas realizacji zgłoszenia reklamacji lub naprawy wynosi do 72 godziny od chwili zgłoszenia. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o ilości bielizny pozostawionej do naprawy lub odplamienia; - Wykonawca jest odpowiedzialny za gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku realizowania przedmiotu zamówienia; - w przypadku awarii lub zdarzeń losowych, których nie dało się przewidzieć, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi oraz zabezpieczy prawidłowe wykonanie usługi na własny koszt przez inny podmiot wykonujący takie usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi przez podmiot trzeci; 5. Wykaz asortymentu, ilość zawiera Dział III SIWZ. Ilości wymienionego asortymentu są ilościami szacunkowymi przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i nie mogą stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o zapłatę należności z tytułu niewykonania przedmiotu zamówienia. 6. Ilość asortymentu przeznaczonego do prania w trakcie obowiązywania umowy została podana ogółem w kg natomiast nakładki na mopy podane zostały w sztukach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98319000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga złożenia do oferty aktualnej opinii sanitarnej potwierdzającej, że pralnia, w której świadczona będzie usługa jest pod nadzorem właściwego Inspektora Sanitarnego oraz że spełnia wymagania dotyczące pralni z barierą higieniczną przystosowana do prania bielizny i odzieży szpitalnej oraz bielizny z oddziałów noworodkowych i oddziałów zakaźnych 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku. 3) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykaże, że posiada i złoży do oferty: a) aktualne świadectwa PZH ( lub innej równoważnej instytucji z obszaru Unii Europejskiej) dopuszczenia do obrotu środków dezynfekcyjnych i piorących stosowanych przez Wykonawcę oraz certyfikatów CE stosowanych środków dezynfekcyjnych, a w przypadku bielizny niemowlęcej i pieluch w procesie prania wykorzystuje środki posiadające również pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka lub Instytutu „ Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka (lub innej równoważnej jednostki) b) dokument potwierdzający spełnienie normy PN-EN 14065 lub równoważnej c) plan ( opis) technologii prania d) oświadczenie, że wykonawca posiada środek transportu niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia – wykonawca sporządzi własne oświadczenie e) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 7 do siwz 1. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest: 1) zatrudnić na podstawie umowy o pracę, wszystkie osoby świadczące usługę stanowiącą przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) - art. 29 ust. 3a 2) zatrudnić osoby niepełnosprawne w ilości co najmniej 3, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – art. 29 ust. 4 pkt 3) 3) niezwłocznie pisemnie poinformować zamawiającego o każdej zmianie osób realizujących usługi na podstawie umowy o pracę i wykazać, że nowa osoba rozpoczynająca świadczenie usługi została zatrudniona na podstawie umowy o pracę 2. W trakcie realizacji umowy zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, czy osoby świadczące usługę faktycznie zatrudnione są przez wykonawcę na podstawie umów o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania usługi: BHP, PPOŻ, Sanit.- Epidem. 3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności będące przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Dokumenty, jakie dodatkowo należy dołączyć do oferty: a) wypełniony formularz ofertowo-cenowy wg załącznika nr 1 do siwz, b) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych lub innego dokumentu. W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach