Przetargi.pl
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach

Urząd Gminy w Wydminach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-510 Wydminy, pl. Rynek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 421 00 83 , fax. 87 421 00 83
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Wydminach
  pl. Rynek 42370
  11-510 Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 421 00 83, fax. 87 421 00 83
  REGON: 54090800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wydminy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zelkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Zelkach na działce nr 72/5, 73/6 obręb Zelki. Przewiduje się następujący zakres prac związany z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Zelkach: - rozbiórka połaci dachowej z papy, - rozbiórka konstrukcji więźby dachowej, - rozbiórka sufitów z płyty gk podwieszonych oraz innych okładzin płytowych, pilśniowych, paździerzowych, - wymiana 3 sztuk okien drewnianych na PCV, trzyszybowe standardowe, - wymiana starych drzwi wejściowych do świetlicy na nowe, stalowe, ocieplane, jednoskrzydłowe, - demontaż barierki i montaż obustronnie nowej stalowej malowanej farbą powierzchniowo, - remont schodów poprzez obłożenie gresem mrozoodpornym na kleju elastycznym, - docieplenie elewacji styropianem gr. 15cm wraz z wykonaniem tynku strukturalnego mineralnego typu baranek, - docieplenie cokołu styropianem gr. 5 cm wraz z wykonaniem tynku żywicznego, - nowa konstrukcja połaci dachowej krokwiowej w rozstawie co 60 cm, - pełne deskowanie nowej połaci, - pokrycie połaci dachowej blacha trapezowa T35 ocynk wraz z nowym orynnowaniem fi120mm, rurami spustowymi fi100mm oraz nowymi obróbkami attyk i pasów nadrynnowych z blachy ocynk. - nowy sufit podwieszany z płyty gk ogień 12,5mm jednowarstwowo na stelażu metalowym typu CD60, pojedynczym, mocowanym bezpośrednio do konstrukcji dachu, - docieplenie połaci dachowej wełną dwuwarstwowo o gr. 20+7cm, - montaż nowych opraw oświetleniowych, standardowych w ilości 20 szt. Zakres nie ujęty w przedmiarze: - Dostawa i montaż lampy solarnej 1 szt. Wysokość słupa 5m, o parametrach nie gorszych niż: panel 1x270W poli, akumulator żelowy 100Ah, moc źródła światła regulowana 15-50w, system ściemniania, możliwość regulacji czasu pracy lampy i mocy. - Zakup ławki z ładowarką USB – 1 szt. - Dostawa i montaż tablicy informacyjnej – 1 szt. (wymiary tablicy 120cm x 80 cm). Wzór tablicy zostanie dostarczony po podpisaniu umowy. - Dostawa gier planszowych/zręcznościowych/edukacyjnych o tematyce rybackiej – 1 kpl. (Zamawiający wymaga dostawy co najmniej 10 sztuk różnych gier o tematyce rybackiej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Wydminy Nr 05936400002004000244190001 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za skuteczny termin wniesienia wadium przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu i godzinie otwarcia ofert. 6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. 7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 6 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 3) Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 11. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 5) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach