Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego. Drugie postępowanie.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 14-500 Braniewo, Młoteczno
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 243 28 55, , fax. 55 243 28 55
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Eksploatacji i Rozwoju Infrastruktury Gospodarczej Sp. z o.o.
  Młoteczno 12A
  14-500 Braniewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 243 28 55, , fax. 55 243 28 55
  REGON: 17099158500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.perig.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowej wywrotki na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego. Drugie postępowanie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 1 ( jednej ) sztuki wywrotki na podwoziu trzyosiowym w formie leasingu operacyjnego, o ładowności min. 14 ton, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wywrotka musi być fabrycznie nowa, bez przebiegu, rok produkcji 2019 lub 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34134000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach