Przetargi.pl
Usługa pralnicza dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Sienkiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 425 45 00 , fax. 87 735 20 20; 423 21 50
 • Data zamieszczenia: 2019-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
  ul. Sienkiewicza 2
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 425 45 00, fax. 87 735 20 20; 423 21 50
  REGON: 79031696100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpisz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pralnicza dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej dla SPZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w przewidywanej ilości 40 000 kg oraz 124 000 szt. nakładek do mopów w skali roku. 2. Zakres usług obejmuje: - odbiór brudnej bielizny, nakładek do mopów, załadunek, transport, wniesienie, pranie, dezynfekcję, suszenie, maglowanie upranej bielizny, prasownie odzieży ochronnej, odplamianie, składanie i segregację bielizny czystej wg asortymentu, pakowanie, przywóz czystej bielizny zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, ponadto usługi szwalniczo - krawieckie (przyszywanie guzików, troków, łat, cerowanie, zszywanie naprawa uszkodzonej bielizny, wymiana zamków). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98319000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga złożenia do oferty aktualnej opinii sanitarnej potwierdzającej, że pralnia, w której świadczona będzie usługa jest pod nadzorem właściwego Inspektora Sanitarnego oraz że spełnia wymagania dotyczące pralni z barierą higieniczną przystosowana do prania bielizny i odzieży szpitalnej oraz bielizny z oddziałów noworodkowych i oddziałów zakaźnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach