Przetargi.pl
Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach

Zespół Szkół Samorządowych ogłasza przetarg

 • Adres: 19-330 Stare Juchy, ul. Mazurska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 199 026
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Samorządowych
  ul. Mazurska 11
  19-330 Stare Juchy, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 199 026
  REGON: 51089229700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zssstarejuchy.szkolna.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pelletu drzewnego do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pelletu drzewnego luzem w szacowanej ilości ogółem około 200 ton do Zespołu Szkół Samorządowych w Starych Juchach wraz z jego rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wielkość jednorazowej dostawy powinna wynosić 10-20 ton.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach