Przetargi.pl
Termomodernizacja dachu budynku administracji w Zakładzie Karnym w Dublinach

Zakład Karny w Dublinach ogłasza przetarg

 • Adres: 11-430 Korsze, Dubliny
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7543831, , fax. 89 7543612
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Dublinach
  Dubliny 16
  11-430 Korsze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7543831, , fax. 89 7543612
  REGON: 28035160400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja dachu budynku administracji w Zakładzie Karnym w Dublinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną z zachowaniem przepisów BHP. Zastosowane materiały i wyroby muszą posiadać certyfikat jakości lub deklarację zgodności. Prace muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i nie powodowały zbyt dużych utrudnień w funkcjonowaniu jednostki. 2. Szczegółowy opis przedmiotu został zawarty w Dokumentacji budowlanej obejmującej: dokumentację projektową, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, informacji BIOZ. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie Dokumentacji budowlanej wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury, a także obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji. Podstawę sporządzenia oferty stanowi dokumentacja projektowa, STWiORB, SIWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania. Przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym. 4. W przypadku wskazania w Dokumentacji budowlanej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w Dokumentacji budowlanej pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót zgodnie z Dokumentacją budowlaną i zapewnia uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, STWiORB, przedmiarze robót i będą zgodne pod względem:  charakteru użytkowego,  charakterystyki materiałowej,  parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne itp.)  parametrów bezpieczeństwa użytkowania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz zwrócić się do zamawiającego z zapytaniem czy uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. 5. Wykonawca samodzielnie, ze środków własnych, dokona zakupu i dostarczy wszelkie elementy, urządzenia i materiały niezbędne do wykonania robót budowlanych. 6. Wszelkie materiały i elementy wykorzystane w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 7. Wszystkie roboty wykonywane na obiekcie muszą być uzgodnione z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie robót. 8. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, co najmniej dwóch osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: roboty ciesielskie, roboty ogólnobudowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 5 wzór umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach