Przetargi.pl
ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃKU

Zakład Karny w Kamińsku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kamińsku
  Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
  REGON: 32012400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl www.platformazakupowa.pl/pn/oisw_olsztyn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW STAŁYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZAKŁADU KARNEGO W KAMIŃKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 Niesegregowane odpady komunalne (kod odpadu: 20 03 01) - 366,3 m³ odbiór według ustalonego harmonogramu/ nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, odpady gromadzone w pojemnikach 1,1 m³ Część 2 Opakowania ze szkła (kod odpadu: 15 01 07) - 29,7 m³ odbiór według ustalonego harmonogramu/ nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, odpady gromadzone w pojemnikach 1,1 m³ Część 3 Opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu: 15 01 02) / Tworzywa sztuczne (kod odpadu: 20 01 39)* - 56 m³ odbiór w terminie ustalonym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailem, nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby odbioru - odbiór minimum raz w kwartale, odpady gromadzone w prasowanych kostkach o wymiarach 700 x 500 x 600 mm, preferowany odbiór kontener 7 lub 14 m³ (wg potrzeb Zamawiającego) Część 4 Odpady wielkogabarytowe (kod odpadu: 20 03 07) - 168 m³ odbiór w terminie ustalonym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub e-mailem, nie później niż 7 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty zezwalające na świadczenie w/w usług: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie (dotyczy wyłącznie części 1 ) - decyzję właściwego organu o zezwoleniu na transport i zbieranie odpadów o kodach wymienionych w poszczególnych częściach (dotyczy wszystkich części zamówienia) - wpis w dziale VII BDO dotyczący transportu odpadów (dotyczy wszystkich części zamówienia).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy cenowej Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę (np. oryginał pełnomocnictwa lub kopia notarialnie poświadczona), o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach