Przetargi.pl
Usługa organizacji wyjazdowego treninu kompetencji i umiejetności społecznych uczestników projektu pn Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 32700 Bochnia, ul. G. Windakiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 611 97 40, , fax. 14 611 97 40
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. G. Windakiewicza 42618
  32700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 611 97 40, , fax. 14 611 97 40
  REGON: 85166543300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niepelnosprawni.bochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa organizacji wyjazdowego treninu kompetencji i umiejetności społecznych uczestników projektu pn Szansa na rozwój - aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiorcami przedmiotu zamówienia, czyli uczestnikami treningu będą 22 osoby (13 kobiet i 9 mężczyzn). Dodatkowo uczestnikom treningu towarzyszyć będą maksymalnie 2 osoby z kadry Zamawiającego, które na co dzień pracują z uczestnikami. Ich obecność umożliwi kontynuowanie pracy socjalnej i zintegrowanie wsparcia udzielanego uczestnikom, co właściwie odpowiada na osobiste i społeczne trudności uczestników projektu, umożliwia obserwację i dokumentowanie zmian zachodzących u uczestników projektu. Ponadto jednej uczestniczce treningu będzie towarzyszyć dziecko (dziewczynka w wieku 6 lat), której Wykonawca powinien zapewnić możliwość pobytu z matka i udziału w programie treningu bez konieczności zapewnienia opieki na czas wykładów i warsztatów (opiekę zapewni personel Zamawiającego, będący na miejscu). Zamawiający uwzględnił diagnozę potrzeb uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim jako kryterium naboru do udziału w treningu. Zamawiający uwzględnił diagnozę potrzeb uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim jako kryterium naboru do udziału w treningu. Zamawiający skieruje do Wykonawcy osoby, które w wywiadzie informują, że z powodów finansowych nie mogą sobie pozwolić na takie formy relaksu, jak np. wyjazd poza miejsce zamieszkania i kilkudniowy pobyt poza środowiskiem domowym. Uczestnicy projektu posiadają niewiele pozytywnych doświadczeń w życiu społecznym i niski poziom kompetencji w tym zakresie. W porozumieniu z pracownikiem socjalnym, osoby skierowane do Wykonawcy deklarują chęć udziału w zamawianym treningu. Są to kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i/lub umiarkowanym lub bez formalnego orzeczenia o niepełnosprawności, zdolne do komunikowania się z otoczeniem, doświadczający kryzysów psychicznych m.in. z powodu choroby, niepełnosprawności, zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pracujące i osoby nieaktywnych zawodowo. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników treningu o 4 osoby. O dokładnej liczbie uczestników treningu Zamawiający poinformuje najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem realizacji zamówienia. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę uczestników korzystających z zakwaterowania, wyżywienia oraz programu treningu. Cele treningu: 1) Cel główny: poprawa i wzmocnienie szans uczestników treningu na zatrudnienie, w tym wprowadzenie realnej zmiany jakościowej w funkcjonowaniu społeczno-zawodowym, odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu lub zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy lub zapobieganie ubóstwu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. 2) Cele szczegółowe: a) nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej indywidualnych uczestników, b) wyeliminowanie lub złagodzenie barier psychologicznych utrudniających funkcjonowanie uczestników w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, c) uzyskanie regeneracji sił oraz wzmocnienie potencjału wewnętrznego uczestników, d) wspieranie uczestników w dochodzeniu do najistotniejszych dla nich wartości i transformacji dotychczasowego oglądu rzeczywistości na taki, który pozwoli im na pełniejsze zobaczenie i zrozumienie siebie, e) udzielenie uczestnikom pomocy w odkrywaniu ich własnych zasobów, w radzeniu sobie ze zmianami w życiu, f) rozwijanie procesów wolicjonalno-motywacyjnych, g) podnoszenie gotowości do zmiany, h) rozbudzanie w uczestnikach wiary we własne możliwości, i) rozwijanie adekwatnej samooceny, j) rozwijanie aspiracji osobistych i zawodowych k) doświadczenie zmiany środowiska zamieszkania i zwykłego, codziennego programu dnia, który często cechuje monotonia i bierność, l) wzrost aktywności społecznej, m) ćwiczenie zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w obcym dla siebie środowisku, n) poprawa komunikowania się w grupie i rozwiązywania konfliktów, o) integracja wewnątrz-środowiskowa uczestników treningu, rozwój i wzmocnienie kontaktów interpersonalnych, p) trening umiejętności współpracy w grupie w związku z doświadczeniem nowego środowiska pobytu, q) poprawa samopoczucia psychicznego, r) minimalizacja skutków izolacji społecznej. s) umożliwienie uczestnikom nabywania lub rozwijania podstawowych kompetencji i umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego. Zamawiający przewiduje, że w ramach programu zajęć uczestnicy będą mieć możliwość kształcenia swojej wiedzy o ludziach i świecie oraz umiejętności interpersonalnych. Uczestnicy treningu będą mieć wzajemny wpływ na siebie, podczas pobytu powinni wzmocnić swoje kompetencje społeczne i mieć możliwość zregenerowania sił osobistych. Osoby te posiadają deficyty w zakresie zaradności osobistej, jednak przy odpowiednim wsparciu powinni uzyskać warunki do zaangażowania się w działania w ramach swoich możliwości. Objawy choroby, przyjmowanie leków, jak również długotrwała bezczynność wpływa na osłabienie zdolności poznawczych uczestników projektu. W grupie uczestników są osoby apatyczne, które są flegmatyczne, czasami obojętne, ale także wśród nich są osoby pobudliwe, które są niespokojne, ruchliwe, niecierpliwe. Pośród uczestników są osoby czynne zawodowo, jak i bierne, które posiadają niski poziom samopoczucia psychofizycznego. Doświadczenie różnych stanów chorobowych u uczestników projektu definiowane jest jako zespół objawów i zachowań połączonych zwykle z cierpieniem prowadzącym do zaburzeń indywidualnego funkcjonowania. Osoby te doświadczają kłopotów z myśleniem, postrzeganiem, pamięcią czy motywacją. Wśród czynników mających wpływ na ich powstanie wymienić można: traumatyczne przeżycia, kryzysy emocjonalne czy przebyte choroby, także wśród osób z najbliższej rodziny. Uczestnicy projektu mogą mieć problemy ze skupieniem, z „rozproszeniem” myśli, trudności z zapamiętywaniem oraz posiadać zaburzenia koncentracji uwagi. Osoby posiadają trudności z rejestrowaniem i ponownym przywołaniem informacji. Istotne jest trenowanie pamięci i koncentracji ze względu na fakt, iż jest to jedna z umiejętności układu poznawczego, dzięki, której można uczyć się nowych rzeczy i przyswajać nowe wiadomości. Aby codzienne aktywności były wykonywane prawidłowo i pamięć mogła być w pełni efektywnie wykorzystywana wymaga to treningu. Ramowy program treningu: Lp. Wyszczególnienie zajęć aktywnej integracji Wymiar godzinowy (godzina = 60 min) 1 Wykład i warsztaty nt. skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie i wyrażania swoich opinii 2 godz. 2 Wykład i warsztaty nt. efektywnej komunikacji w rodzinie 2 godz. 3 Wykład i warsztaty nt. radzenia sobie z własnymi emocjami w sytuacjach trudnych 2 godz. 4 Trening funkcji poznawczych, tj. ćwiczenia skupiania uwagi, pamięci, orientacji oraz funkcji językowych i przestrzennych 2 godz. 5 Trening antystresowy z wykorzystaniem np. techniki Jacobsona 2 godz. 6 Warsztat nt. efektywnego planowania i zarządzania czasem 2 godz. 7 Zajęcia na sali ćwiczeń (np. aerobik) i w plenerze (np. nordic walking) 4 godz. 8 Zajęcia rekreacyjno-integracyjne w grupie uczestników, w tym: - piesze wycieczki, w tym zwiedzanie miejsc atrakcyjnych turystycznie, korzystanie z dóbr kultury itp., - ognisko i/lub grill ze wspólnym śpiewaniem przy akompaniamencie instrumentu muzycznego, itp., - gry i zabawy integracyjne, konkursy, quizy, itp. 14 godz. RAZEM 30 godz. Zamawiający wymaga, aby w każdym dniu, w którym realizowane będzie zlecenie przeprowadzono co najmniej 6 godzin zajęć z zakresu aktywnej integracji w formie treningów, warsztatów i wykładów, przez kadrę wskazaną w rozdz. V.1.2) b-c SWIZ. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy różnorodnych metod pracy w ramach treningu, zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami zawodowymi i etycznymi odpowiednimi do kwalifikacji osób wykonujących usługi przy realizacji zamówienia. Oczekuje się prezentacji, wykładu, instrukcji i ćwiczeń praktycznych, doświadczeń. Przewiduje się możliwość stosowania metod pedagogicznych, resocjalizacyjnych i interaktywnej psychoedukacji. Wykonawca powinien dokonać pomiaru efektów i rezultatów realizowanej usługi wśród osób uczestniczących w treningu celem zbadania korzyści wynikających z prawidłowej realizacji zamówienia, i zawrzeć wyniki w sprawozdaniu. Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym proponowany przez siebie sposób badania efektów i rezultatów (np. wzór kwestionariusza ankiety). Obowiązki Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować trening kompetencji i umiejętności społecznych w pełnym zakresie, tj. zapewnić transport z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego na miejsce treningu i z powrotem, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie dla 22 uczestników projektu i maksymalnie 2 osób z kadry Zamawiającego oraz 1 dziecku. 2. Wykonawca zapewni realizację zadania w obiekcie posiadającym wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, prowadzonego przez właściwego wojewodę. 1) Ośrodek powinien być zlokalizowany poza granicami Powiatu Bocheńskiego, na terenie województwa małopolskiego lub województw ościennych. 2) Ośrodek nie może być w trakcie prac remontowo-budowlanych w okresie świadczenia usługi. 3) Ośrodek powinien dysponować salą szkoleniowo-konferencyjną do przeprowadzenia treningu, odpowiednią do ilości uczestników. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podziału sali konferencyjnej na mniejsze, poprzez ustawienie parawanów. Wspomniana sala powinna być dostępna na wyłączność Zamawiającego w dniach treningu, zgodnie z przyjętym harmonogramem zajęć. Obok wskazanej sali nie powinno równocześnie odbywać się inne grupowe wydarzenie, tak żeby zapewnić komfort pracy dla uczestników zamawianego treningu. Sala powinna mieć dostęp do światła dziennego, powinna być wyciszona, dobrze oświetlona z możliwością zasłonięcia okien i mieć osobne wejście (sala nieprzechodnia). Sala powinna zostać wyposażona w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie szkoleniowo-konferencyjne. Wymagane minimum: nagłośnienie (głośniki oraz mikrofon bezprzewodowy z kompletem baterii), stół dla prowadzących wraz z miejscem do siedzenia, stoliki i krzesła dla uczestników, rzutnik multimedialny, ekran do wyświetlania prezentacji, laptop, tablica flipchart wraz z papierem i flamastrami. Sprzęt multimedialny musi być sprawny. 4) Ośrodek powinien dysponować salą do ćwiczeń, w której będą się odbywać zajęcia ruchowe. 5) Wykonawca wskaże na formularzu ofertowym miejsce realizacji zadania, tj. nazwę obiektu oraz jego adres. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wszystkim uczestnikom treningu i kadrze Zamawiającego noclegów w Ośrodku, w którym odbywać się będzie trening, w pokojach dwu- i trzy osobowych: 1) Każdy pokój powinien być z oknem z możliwością jego otwarcia. 2) Każdy pokój musi być wyposażony w pełen węzeł sanitarny z dostępem do zimnej i ciepłej wody przez 24 godziny na dobę. 3) Pokoje muszą być wyposażone w oddzielne łóżka. 4) Pokoje muszą być dostępne od chwili przyjazdu uczestników treningu na miejsce, do czasu ich wyjazdu. 5) Wykonawca ma obowiązek skoordynowania zakwaterowania uczestników treningu w ośrodku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania osób różnych płci w tym samym pokoju. Dla kadry Zamawiającego należy przygotować jeden pokój dwuosobowy. Uczestnicy i kadra Zamawiającego powinni być zakwaterowani w jednym budynku, w pokojach rozmieszczonych blisko siebie. Uczestnicy powinni mieć całodobowy dostęp do kuchni lub aneksu kuchennego, w którym powinny się znajdować: czajnik bezprzewodowy, kubki/szklanki, łyżeczki, kawa, herbata, cukier cytryna i mleczko w ilości adekwatnej do liczby uczestników treningu. 4. Wykonawca będzie bezpośrednio odpowiedzialny za zapewnienie osoby będącej koordynatorem treningu. Koordynator treningu, w celu zapewnienia organizacji i kontroli realizacji usługi treningowej, musi przebywać na miejscu treningu w trakcie realizacji usługi (od chwili przyjazdu uczestników na miejsce - do czasu ich wyjazdu, czyli również w porze nocnej). Koordynator treningu musi dysponować telefonem komórkowym. W przypadku zgłoszenia przez uczestników treningu skarg dotyczących sposobu i/lub jakości realizacji usługi, usterek technicznych, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy (koordynatora treningu) niezwłocznego podjęcia działań, mających na celu rozwiązanie zgłaszanego przez uczestników problemu. 5. Wykonawca zapewni pełne wyżywienie podczas treningu dla wszystkich uczestników i kadry Zamawiającego składające się z 3 posiłków dziennie, tj.: śniadanie, obiad (dwudaniowy) z deserem, kolacja z zastrzeżeniem, że pobyt rozpoczyna się obiadem i kończy obiadem. Gramatura śniadań i kolacji powinna wynosić co najmniej 180 g/ osoba każdego posiłku. Obiad powinien składać się z zupy (co najmniej 300 ml /osoba) oraz drugiego dania (600 g/osoba, w tym, w przypadku posiłku z mięsem (200 g) oraz w przypadku posiłku jarskiego co najmniej 400 g/osoba). Deser w postaci ciasta min. 140 g/osoba. Przekąski: słodycze – min. 50 g/osoba, owoce – min. 150 g/osoba Suchy prowiant - tj. bułka/bułki z warzywami, wędliną min. 90 g/osoba (1 bułka) oraz napoje min 1 l./os, baton, min. 50 g/osoba. Dodatkowo, Wykonawca każdego dnia zorganizuje 2 przerwy kawowe, w tym jedna przed południem, a druga popołudniu, składające się z przekąsek, 250 ml/os. soków owocowych i/lub 250 ml/os. woda mineralna niegazowana oraz 250 ml/os kawa parzona i/lub kawa rozpuszczalna oraz herbata wraz z dodatkami cukier, śmietanka, cytryny. W trakcie organizacji zajęć rekreacyjno-integracyjnych należy zapewnić suchy prowiant oraz napoje. Dania powinny być urozmaicone w produkty z różnych grup produktów spożywczych. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce. Żywienie powinno odbywać się zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia oraz zachowaniem higieny. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni serwis stołowy (serwetki papierowe, naczynia i sztućce w ilości adekwatnej do liczby osób biorących udział w zajęciach, dopuszcza się użycie naczyń i sztućców plastikowych). 6. Wykonawca zapewni uczestnikom treningu ubezpieczenie NNW na czas przejazdów i pobytu na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 10.000,00 zł na osobę. Kserokopię dokumentu potwierdzającą ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu wyjazdu (dopuszcza się możliwość przesłania skanu polisy z dowodem zapłaty drogą e-mail, a następnie pocztą tradycyjną kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 7. Wykonawca - w razie takiej konieczności - zapewni i opłaci ewentualny transport chorego uczestnika do placówki medycznej np. szpitala, przychodni lekarskiej. 8. Wykonawca zapewni transport dla wszystkich uczestników treningu i kadry Zamawiającego. Wykonawca zapewni pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i należytej obsługi w czasie przewozu. Wyjazd nastąpi z Bochni Pl. Pułaskiego, powrót w to samo miejsce. 9. Trening zakończy się wydaniem uczestnikom dyplomów potwierdzających udział w treningu, których wzór Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 10. Wykonawca oznaczy afiszem promocyjno-informacyjnym miejsca, w których będzie realizowany trening oraz zobowiązuje się przy realizacji zamówienia do stosowania wytycznych dotyczących promocji i informacji. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 11 ust. 2 załącznika nr 5 do niniejszej SWIZ sprawozdania zawierającego opis realizacji usługi od strony organizacyjnej i merytorycznej przebiegu treningu w poszczególnych punktach programu, ocenę efektów, opis rezultatów, wskazanie w związku z konspektami jakie wyniki zostały osiągnięte przez uczestników, jakie kompetencje i umiejętności zostały zdobyte, odzyskane lub utrwalone, opis wystąpienia ewentualnych nieprzewidzianych zdarzeń itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80570000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: a)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał bądź wykonuje co najmniej jedną usługę organizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych lub usługi szkoleniowej w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia dla osób niepełnosprawnych, b)dysponuje psychologiem lub pedagogiem, z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zawodzie, c)dysponuje fizjoterapeutą lub instruktorem rekreacji z minimum 2-letnim doświadczeniem zawodowym w zawodzie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach