Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu"

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32603 Oświęcim, ul. Więźniów Oświęcimia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 448 003, , fax. 33 843 18 62
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
  ul. Więźniów Oświęcimia 20
  32603 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338 448 003, , fax. 33 843 18 62
  REGON: 27601500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.auschwitz.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu” (dla których Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe pod numerem 10/556118-N-2017/Inw/2017)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, z tytułu okoliczności o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, każdy Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 p.z.p (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 3 i 2 do SIWZ; b) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w sekcji 6 pkt 6.2 SIWZ; c) Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach