Przetargi.pl
Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338448230, , fax. 338448384
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
  ul. Wysokie Brzegi 4
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338448230, , fax. 338448384
  REGON: 000304409
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oswiecim.pl ; www.przetragi.propublico.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane - Przebudowa III i I Oddziału Chorób Wewnętrznych a) Zakres robót zgodnie z: - Projektem - zał. nr 9 do SIWZ - Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)– zał. nr 7 do SIWZ - Przedmiarami robót – zał. nr 8 do SIWZ b) Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją robót bez zakłóceń. Cena ofertowa obejmuje cały zakres robót potrzebny do wykonania robót ujętych w przedmiarze robót, w tym także prace nie uwzględnione w przedmiarze robót a niezbędne do należytego oraz zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania przedmiotu umowy i oddania przedmiotu umowy do użytkowania oraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. Nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 24 000,00 zł (słownie zł : dwadzieścia cztery tysiące 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 359 ze zm.). 4. WADIUM wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP bank nr 72 1440 1101 0000 0000 0829 4658 z dopiskiem: „ROBOTY BUDOWLANE - PRZEBUDOWA III I I ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH” ZOZ.DZP.271.10.VII.2017. Wadium wniesione w tej formie Zamawiający zwraca bez odsetek, co wynika z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwotą wadium podanego wyżej rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie przelewu kwoty wadium. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, oryginał gwarancji lub poręczenia należy załączyć do oferty. Wadium musi być wystawione na Zamawiającego. 8. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowo i nieodwołalnie zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwotą wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na skutek okoliczności, o których mowa w pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach