Przetargi.pl
Usługi konserwacyjne na potokach w powiecie brzeskim i bocheńskim

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33100 Tarnów, ul. Ostrogskich
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 376 922, , fax. 146 376 913
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie
  ul. Ostrogskich 5
  33100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 146 376 922, , fax. 146 376 913
  REGON: 57754400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzmiuw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacyjne na potokach w powiecie brzeskim i bocheńskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia Część 1 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadań pn: „Potok Ulga w km 0+000-1+650 uregulowany – konserwacja bieżąca, Potok CSK w km 0+860-5+220 uregulowany, w km 0+000-0+860 nieuregulowany – konserwacja bieżąca Potok Babica w km 0+000-2+130, 4+620-6+240 uregulowany – konserwacja bieżąca” Część 1 zamówienia obejmuje: Potok Ulga w km 0+000-1+650 uregulowany – konserwacja bieżąca Roboty konserwacyjne polegające na wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarp i dna potoku obustronnie, udrożnieniu dna potoku z namułu, ręcznym wydobyciu z dna roślin korzeniących się w dnie, przycięciu zwisów ze skarp, lokalnym oczyszczeniu skarp z odrostów krzaków. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Zadanie wymaga ustalenia Nadzoru Przyrodniczego. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. Teren Skarbu Państwa. Potok CSK w km 0+860-5+220 uregulowany, w km 0+000-0+860 nieuregulowany – konserwacja bieżąca Usługi konserwacyjne polegające na wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarp potoku obustronnie, wykoszeniu porostów z dna i udrożnieniu dna potoku z namułu, przycięciu zwisów ze skarp, oczyszczeniu przepustów, lokalnym wycięciu odrostów krzaków ze skarp wraz z przycięciem zwisających gałęzi z drzew. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Zadanie wymaga ustalenia Nadzoru Przyrodniczego. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. Teren Skarbu Państwa. Potok Babica w km 0+000-2+130, 4+620-6+240 uregulowany – konserwacja bieżąca Usługi konserwacyjne polegające na wykoszeniu z wygrabieniem porostów ze skarp potoku obustronnie, wykoszeniu porostów z dna i udrożnieniu dna potoku z namułu, przycięciu zwisów ze skarp, oczyszczeniu przepustów, lokalnym wycięciu odrostów krzaków ze skarp wraz z przycięciem zwisających gałęzi z drzew. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy. Zadanie wymaga ustalenia Nadzoru Przyrodniczego. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. Teren Skarbu Państwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.1 do SIWZ. Część 2 zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dla zadań pn: Potok Kobylecki w km 0+000-0+480 uregulowany – konserwacja bieżąca, Potok Gróbka w km 24+790-24+940 uregulowany – konserwacja bieżąca – uzupełnienie ubezpieczenia Część 2 zamówienia obejmuje: Potok Kobylecki w km 0+000-0+480 uregulowany – konserwacja bieżąca Roboty konserwacyjne polegające na ręcznym wycięciu porostów, usunięcie zatorów z gałęzi, krzewów, śmieci i ziemi, udrożnieniu dna potoku z namułu, naprawa ścieli faszynowej, naprawa opaski kamiennej na prawej skarpie potoku, naprawa uszkodzonej prawej skarpy potoku ponad naprawianą opaska kamienną – zasypanie ziemią. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy Zadanie wymaga ustalenia Nadzoru Przyrodniczego. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. Teren Skarbu Państwa. Potok Gróbka w km 24+790-24+940 uregulowany – konserwacja bieżąca – uzupełnienie ubezpieczenia Roboty konserwacyjne polegające na ręcznym wycięciu porostów, usunięcie zatorów z gałęzi, krzewów, śmieci i ziemi, naprawa ścieli faszynowej, naprawa opaski kamiennej na skarpach potoku, naprawa uszkodzonych skarp potoku ponad naprawiana opaska kamienną – zasypanie ziemią. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy Zadanie wymaga ustalenia Nadzoru Przyrodniczego. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. Teren Skarbu Państwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.2 do SIWZ. Część 3 zamówienia Potok Ulga Uszewki w km 0+000-3+600-konserwacaj bieżąca, Potok Przyrowicie Stawiska w km 0+000-14+500 – konserwacja bieżąca Część 3 zamówienia obejmuje: Potok Ulga Uszewki w km 0+000-3+600-konserwacaj bieżąca, Roboty konserwacyjne obejmują: wykoszenie skarp potoku, udrożnienie cieku, ścinanie krzaków, udrożnienie, usunięcie nawisów. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy Zadanie wymaga ustalenia Nadzoru Przyrodniczego. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. Teren Skarbu Państwa. Potok Przyrowicie Stawiska w km 0+000-14+500 – konserwacja bieżąca Roboty konserwacyjne obejmują: wykoszenie skarp potoku, udrożnienie cieku, ścinanie krzaków, udrożnienie, usunięcie nawisów. Prace konserwacyjne należy wykonać przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sprzęt dostosować do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe podczas wykonywanych prac i ich naprawa leży po stronie Wykonawcy Zadanie wymaga ustalenia Nadzoru Przyrodniczego. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w cenie oferty. Teren Skarbu Państwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 8.3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71311100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Część 1 zamówienia: 1 900,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych) Część 2 zamówienia: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) Część 3 zamówienia: 2 600,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset złotych) Jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wadium należy wnieść dla każdej części zamówienia. Wadium winno być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy zamawiającego: PEKAO S.A. nr konta 48 1240 6292 1111 0010 5126 1194 Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5, sekretariat (I p.), Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 1.2 Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi spełniać następujące wymogi: - być wystawione na Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie -zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust 4a i/lub 5 Ustawy. - okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony druk formularza oferty stanowiący załącznik nr 1a, 1b, 1c do siwz 2) pełnomocnictwa, w przypadkach określonych w ust. 9 i ust. 12 niniejszego Rozdziału, 3) dowód wniesienia wadium 4) wypełnione formularze przedmiarów robót, które są załącznikami nr 8.1, 8.2, 8.3 do siwz i są podstawą do obliczenia kryterium C oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach