Przetargi.pl
DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY W ZAKOPANEM

Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 34500 Zakopane, Tetmajera
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 20-613-20, , fax. 0-18 20-739-94
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tatrzańska Agencja Rozwoju Promocji i Kultury
  Tetmajera 24
  34500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 0-18 20-613-20, , fax. 0-18 20-739-94
  REGON: 12036834200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://tatry.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DLA POTRZEB TATRZAŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU, PROMOCJI I KULTURY W ZAKOPANEM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem przetargu jest wybór Wykonawcy, który będzie dostarczał sukcesywnie Zamawiającemu własnym transportem produkty żywnościowe, spożywcze do dwóch Domów Wczasowych Zamawiającego, o których mowa w punkcie 8 z podziałem na sześć pakietów wg zestawienia przedstawionego w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać odpowiednie atesty lub świadectwa dopuszczające do spożycia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył przy każdej dostawie handlowy dokument identyfikacyjny dla dostarczonych produktów lub inny podobny dokument zawierający dane wymagane do handlowego dokumentu identyfikacyjnego. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zawarte w: Ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tj. Dz. U z dnia 15 maja 2015 roku poz. 678) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2015 roku, poz.594 ze zm.) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2015 roku, poz. 29). 3. Zamawiający zastrzega, że oferowany przedmiot Zamówienia musi posiadać odpowiednio długi okres ważności pozwalający na swobodne zużycie przez Zamawiającego. Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał towary w czystych plastikowych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością spełniających wymogi sanitarno - higieniczne. Dostarczone produkty żywnościowe muszą być odpowiednio posortowane przez Wykonawcę i muszą być najwyższej jakości w tym przede wszystkim muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym stosownie do obowiązujących przepisów oraz muszą spełniać obowiązujące w tym zakresie normy sanitarno-epidemiologiczne a także muszą być przechowywane i transportowane w warunkach gwarantujących najwyższą jakość. 4. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostaw przez czas trwania umowy będzie odbywać się sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych składanych przez Kierowników poszczególnych Domów Wczasowych, o których mowa w punkcie 8 za pomocą faksu, telefonicznie, potwierdzonego niezwłocznie pismem. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca dokona dostawy na własny koszt korzystając ze środka transportu spełniającego warunki określone w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2015 roku, poz.594 ze zm.) oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. 5. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy odbywać się będzie najdłużej w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia w godzinach od 8:00 do 16:00 w odpowiednich opakowaniach. W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 6. Wymiana wadliwego towaru nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko wykonawcy, gdy: 1) dostarczono towar złej jakości, 2) dostarczono towar niezgodnie z umową, 3) dostarczono towar ze zwłoką, W przypadku, gdy ostatni dzień dostawy wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 7. Zamawiający informuje, że podane w punktach 3.10 przedmiotowej SIWZ ilości poszczególnych produktów będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego są wielkością wyliczoną w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej usługi mogą ulec zmianie (zmniejszeniu) nie więcej niż o 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego a w sytuacjach tego wymagających nawet rezygnacja z całości niektórych pozycji. 8. Dostawa produktów żywnościowych obejmować będzie budynki znajdujące się w Zakopanem należące do Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury tj.: 1) DW WANTA, ul. Grunwaldzka 21, 34-500 Zakopane, 2) DW JASNY PAŁAC, ul. Tetmajera 24, 34-500 Zakopane. 9. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie dostarczanie w trakcie realizacji umowy innych produktów niż podane w SIWZ, o których mowa w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, pod warunkiem zapewnienia parametrów jakościowych, smakowych oraz składu nie gorszych niż określone w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty przetargowej dołączył stosowne dokumenty uwiarygodniające, że te produkty posiadają w szczególności parametry jakościowe, smakowe oraz składu nie gorsze od określonych w SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę produkty zamienne, inne niż określone w SIWZ, o których mowa w punkcie 3.10 przedmiotowej SIWZ, posiadają parametry jakościowe, smakowe oraz skład gorsze od określonych w SIWZ, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i zostanie z niniejszego postępowania przetargowego odrzucona.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach