Przetargi.pl
Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, Szpitalna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(61)2973600 , fax. +48(61)2960079
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Szpitalna 2
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. +48(61)2973600, fax. +48(61)2960079
  REGON: 00030660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.oborniki.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 2 w Obornikach

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18 01 02*; 18 01 03*; 18 01 06*; 18 01 04; 18 01 09 przez okres 24 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, o ile zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 2. Warunki udziału w postępowaniu: 1) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: a) Decyzja wydana przez właściwy organ, stosownie dla danej grupy odpadów dot. zbierania, transportu i spalania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm) Uwaga!!! W przypadku wybiegu jednej decyzji przed otrzymaniem drugiej Wykonawca niezwłocznie pisemnie zawiadamia Zamawiającego, że odpady będą dostarczane bezpośrednio do spalarni do czasu wznowienia decyzji. Niedostarczenie powyższego powiadomienia będzie skutkowało niezwłocznym zerwaniem umowy. b) W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada decyzji dotyczącej zbierania odpadów, wówczas składa Oświadczenie, że odebrane od Zamawiającego w danym dniu odpady będą przetransportowane i unieszkodliwione w tym samym dniu w spalarni, co potwierdzi data i pieczęć na karcie odpadu podbitej przez spalarnię. c) Kserokopię decyzji/umowy na unieszkodliwianie odpadów medycznych o kodach 18 01 04 i 18 01 09 zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązującymi w tym zakresie oraz umowę/decyzję na składowanie i utylizację odpadów medycznych o kodach 18 01 02*; 18 01 03* i 18 01 06* zgodnie z wymogami ustawowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm) tj. unieszkodliwiane na terenie województwa wielkopolskiego lub poza województwem jeżeli odległość od wytwórcy do instalacji jest mniejsza niż w województwie wielkopolskim. Dla udokumentowania powyższego zapisu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz km od Zamawiającego do danej instalacji. d) Kopia umowy ze spalarnią odpadów na unieszkodliwienie odpadów wraz z kopiami koncesji, zezwolenia lub licencji wydanej przez właściwy organ, stosownie dla danej grupy odpadów dot. spalania odpadów (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm.) - w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje usługi kompleksowo.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 1. Podpisany wzór umowy - załącznik nr 3 SIWZ. 2. Oświadczenie o posiadaniu ważnego świadectwa legalizacji wagi na środku transportowym przeznaczonym do odbioru odpadów od Zamawiającego. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 ze zm), w szczególności zapisy w art. 20 ustawy. 4. Wykaz km od Zamawiającego do danej instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady. 5. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada decyzji dotyczącej zbierania odpadów, wówczas składa Oświadczenie, że odebrane od Zamawiającego w danym dniu odpady będą przetransportowane i unieszkodliwione w tym samym dniu w spalarni, co potwierdzi data i pieczęć na karcie odpadu podbitej przez spalarnię. 6. Oświadczenie na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, informujące czy wybór Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach