Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Miasto i Gmina Pleszew ogłasza przetarg

 • Adres: 63-300 Pleszew, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 74 28 300 , fax. (062) 74 28 301
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Pleszew
  Rynek 1
  63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 74 28 300, fax. (062) 74 28 301
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.pleszew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie pn. „Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew” obejmuje: a) Zadanie częściowe nr 1 – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej (do 5 m2 pow. łaty) mieszankami mineralno–bitumicznymi zamkniętymi z obcinaniem krawędzi. Zakres zadania około 140,00 Mg. b) Zadanie częściowe nr 2 – mechaniczne profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych: mechaniczne profilowanie nawierzchni polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi z nadaniem jezdni prawidłowego spadku oraz mechaniczne zagęszczenie gruntu. Zakres zadania około 142.000,00 m2. c) Zadanie częściowe nr 3 – remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej: remonty cząstkowe nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 i 8 cm. Zakres zadania około 1.084,0 m2. d) Zadanie częściowe nr 4 – wyrównanie tłuczniem istniejącej podbudowy tłuczniowej: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z kamienia łamanego o frakcji 0-31,5 mm – zagęszczenie mechaniczne o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. Zakres zadania około 658,00 m3. e) Zadanie częściowe nr 5 – wyrównanie żużlem wielkopiecowym istniejącej podbudowy żużlowej: wyrównanie istniejącej podbudowy żużlowej żużlem wielkopiecowym z zagęszczeniem mechanicznym – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Zakres zadania około 6.576,00 m2. f) Zadanie częściowe nr 6 – zakup tłucznia na drogi wraz z usługą w Kowalewie (zadanie z funduszu sołeckiego): wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem z kamienia łamanego o frakcji 0-31,5 mm – zagęszczenie mechaniczne o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm. Zakres zadania około 60,00 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) na Zadanie częściowe nr 1 – 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), b) na Zadanie częściowe nr 2 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), c) na Zadanie częściowe nr 3 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), d) na Zadanie częściowe nr 4 – 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), e) na Zadanie częściowe nr 5 – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), f) na Zadanie częściowe nr 6 – 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). Więcej informacji dot. wadium w pkt. 10 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji; b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SIWZ); c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); d) informację o podwykonawcach (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE DOTYCZY”; e) formularz cenowy – kosztorys ofertowy (załącznik nr 8 do SIWZ); f) kopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (oryginał ewentualnej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia nie powinien być trwale połączony z ofertą); g) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy; h) zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach