Przetargi.pl
„Dostawa materiałów budowlanych do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.”

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 60-811 Poznań, Bukowska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 57 48 02 , fax. 261 57 72 04
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Bukowska 34
  60-811 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 261 57 48 02, fax. 261 57 72 04
  REGON: 30206765400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów budowlanych do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem (do magazynów Zamawiającego) materiałów budowlanych dla 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu. Dostawa materiałów dla Ośrodka Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych do wykonania figur bojowych dla strzelnic. Szczegółowe wymagania, opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz asortymentu zawierają: formularz cenowy, wzór umowy - załączniki nr 2 i 5 do SIWZ. Miejsce realizacji: Magazyn, ul. Chludowska 1, Biedrusko 2. Prawo opcji Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia wartości umowy na zakup dodatkowych ilości wyrobów wyszczególnionych w załączniku nr 2 do SIWZ za określone w nim ceny jednostkowe, w przypadku zwiększenia się zapotrzebowania na określone wyroby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego. Przewidywane opcje zamówienia: Opcja – wartość zwiększenia zamówienia o wartość netto: 50 000,00 zł Zamówienie w ramach prawa opcji musi być zrealizowane - nie później niż do dnia 20.12.2020 r. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w tym zakresie nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.. 3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Materiały powinny posiadać atesty i certyfikaty materiałowe i winny być dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020.215). 2) Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy. 3) Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie może ograniczać gwarancji producenta. 4) Strony ustalają, że okres rękojmi będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości. 5) Przedmiot zamówienia musi być nowy i znajdować się w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych (dotyczy materiałów i urządzeń pakowanych wielo-ilościowo), które powinny być opisane przez producenta w języku polskim lub posiadać instrukcję stosowania w języku polskim. 6) Zamawiający dopuszcza dostarczenie równoważnych produktów zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pod warunkiem, że oferowane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 7) Na fakturze nazwy materiałów muszą być zgodne z nazwami na opakowaniach oraz z formularzem cenowym. 8) Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie transportu ponosi Wykonawca. 9) W przypadku stwierdzenia wad zamawianych materiałów, Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, wymieni wadliwe materiały na nowe wolne od wad. 10) Zamawiający nie przyjmuje materiałów dostarczanych jako przesyłki przez firmy kurierskie. 11) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wraz z rozładunkiem do magazynów Zamawiającego na własny koszt i ryzyko (rozładunek w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego - Magazyniera). 12) O terminach dostaw Wykonawca powiadomi telefonicznie Zamawiającego z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem podając jednocześnie imię i nazwisko wraz numerem dowodu osobistego oraz typ, markę i numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego materiały. Dostawa materiałów do magazynów ma odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 14.30 i piątek w godzinach od 7.30 do 12.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 600,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ustawy. 2. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego: nr 29 1010 1469 0042 0013 9120 2000 z dopiskiem wadium na „Dostawa materiałów budowlanych do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu” Nr sprawy: 7/z/2020 UWAGA! Przez „wniesienie wadium” Zamawiający przyjmuje zaksięgowanie przelewu na jego rachunku bankowym. W przypadku polecenia przelewu niezaksięgowanego przez bank, wadium uznaje się za niewniesione. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał gwarancji lub innego dokumentu należy przesłać (złożyć) za pismem przewodnim z podaniem nazwy przetargu do kancelarii Zamawiającego (czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 15:30, piątek w godzinach od 7:00 do 13:00). Kserokopię potwierdzającą wniesienie wadium zaleca się załączyć do oferty. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz uprzednim wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za przypadki wymienione w art. 46 ust 4a. oraz 5 ustawy powodujące utratę wadium przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta musi zawierać: 1) Wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ 3) Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 6) Potwierdzenie wniesienia wadium (zalecane). 4. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia: Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia wraz z dostawą niżej wymienionych dokumentów: - Wykonawca wraz z dostawą towaru dostarczy Zamawiającemu na nośniku CD/DVD w wersji elektronicznej (format MS Excel) karty wszystkich dostarczonych wyrobów. Wzór karty określa załącznik nr 6 do Decyzji Nr 3/MON Ministra Obrony narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie Wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczonych do resortu obrony narodowej. ROZDZIAŁ XXIV - KLAUZULA INFORMACYJNA UWZGLĘDNIAJĄ REGULACJE ZAWARTE W ART. 13 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016, STR. 1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802; 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba wyznaczona przez Komendanta 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego tel. 261-577-445. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa materiałów budowlanych do magazynów 14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Poznaniu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy( w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * * Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach