Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi.

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-631 Poznań, ul. Dojazd
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 660 67 00 , fax. 61 660 67 01
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
  ul. Dojazd 30
  60-631 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 660 67 00, fax. 61 660 67 01
  REGON: 11263946004180
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie ślusarki drzwiowej w wejściach do klatek schodowych budynków wraz z robotami wykończeniowymi. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem: 1 część zamówienia Swarzędz ul. Mielżyńskiego 135 i 136 (6 szt. drzwi) 2 część zamówienia Śrem ul. Żurawia 16 i 18 (6 szt. drzwi) 3 część zamówienia Witkowo ul. Magnoliowa 3C (5 szt. drzwi)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony ściśle na podstawie przedmiaru robót, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie załączy do oferty kosztorysów ofertowych, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ze względu na to, że jej treść nie odpowiada treści SIWZ Zamawiający nie dopuszcza żadnych zmian w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru robót. Kosztorys należy sporządzić metodą uproszczoną, a wszystkie ceny należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. W cenach jednostkowych należy uwzględnić wszystkie koszty w tym sprzętu, materiałów, prac towarzyszących, zatrudnienia osób itd. Nie można pomijać i dodawać pozycji przedmiarów, nie można agregować pozycji i nie można ich dzielić. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenach kosztorysów koszty bezpośrednie (roboczo-godzinę, materiały, sprzęt) oraz narzuty (koszty pośrednie i zysk). Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęte do kosztorysowania następujące dane: stawkę roboczo-godziny, narzut kosztów pośrednich narzut kosztów zakupu oraz stawkę zysku. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy - sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Zamawiający nie wymaga przedstawienia oświadczenia od podwykonawców. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, każdy Wykonawca musi dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przez Zamawiającego w rozdziale V niniejszej SIWZ, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 4. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.amw.com.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 5. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach