Przetargi.pl
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów weterynaryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 30-965 Kraków, ul. Józefa Brodowicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 931 000 , fax. 122 931 090
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Józefa Brodowicza 13
  30-965 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 122 931 000, fax. 122 931 090
  REGON: 59728000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów weterynaryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotemzamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów weterynaryjnych z diagnozowaniaw Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Krakowie, u. Brodowicza 13b, oznaczonych następującymi kodamiwg rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020poz. 10): a) 020180 (Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wskazującewłaściwości niebezpieczne), b) 020181 (Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiałszczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 020180 ), c) 180205 (Chemikalia, w tymodczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne), d) 180202 (Inne odpady, które zawierają żywedrobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiaługenetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołująchoroby u ludzi i zwierząt ), w szacunkowej ilości: 26000 kg. 2. Świadczenie usługi ma się odbywać zgodniez obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności: - Ustawą z dnia 14 grudnia2012 roku o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 poz. 797, 875 ) - Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozietowarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 154); - Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporciedrogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2140 oraz z 2020 r. poz.875); - Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10) - Rozporządzeniem MinistraŚrodowiska z dnia 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów(Dz.U. 2016, poz. 1742); -Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarówniebezpiecznych (ADR) sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. - Rozporządzeniem MinistraZdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadówmedycznych i weterynaryjnych (Dz.U. z 2016, poz. 1819). -Ustawą z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowiazwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2018.1967 z późn. zm.), -RozporządzeniemParlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009 r. określającym przepisy sanitarnedotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycie przez ludzi iuchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 ( rozporządzenie o produktach pochodzenia zwierzęcego ) (Dz. U. UE. L. 2009. 300 1, z późn. zm. ). 3.Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę odbioruodpadów nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), a w razie potrzeby na każdeżądanie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu usługi. Z tego tytułu nie będąprzysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za wykonane usługi.4.Wykonawca będzie przyjmował odpady od Zamawiającego, potwierdzając ich odbiór na dokumenciehandlowym, karcie przekazania odpadu, w dniu odbioru, w godzinach pracy Zamawiającego tj. odponiedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 13:00. 5.Odbiór odpadów będzie się odbywał przy użyciusamochodów Wykonawcy, które spełniają warunki sanitarne do przewozu odpadów niebezpiecznych.6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie załadunku, transportu i unieszkodliwienia (poprzeztermiczne przekształcenie w spalarni ) odpadów. 7.Podana w siwz łączna ilość odpadów jest ilościąmaksymalną. Faktyczna ilość odpadów przekazywanych do unieszkodliwienia będzie uzależniona od ilościprzeprowadzonych sekcji, badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej oraz od wystąpienia i rozmiarówsytuacji epizootycznejna terenie województwa małopolskiego. Z tego tytułu nie będą przysługiwałyWykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę za wykonane usługi. Zamawiającyzobowiązuje się do realizacji co najmniej 60% wielkości zamówienia. 8.Odpady będą gromadzone przezZamawiającego i przekazywane Wykonawcy w opisanych hermetycznie zamykanych, dostosowanych dotego pojemnikach przeznaczonych do spalenia lub plastikowych workach, w zależności od rodzaju odpadu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach