Przetargi.pl
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa

Urząd Gminy Laskowa ogłasza przetarg

 • Adres: 34-602 Laskowa, Laskowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 333-30-76 , fax. 018 333-30-76
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Laskowa
  Laskowa 643
  34-602 Laskowa, woj. małopolskie
  tel. 018 333-30-76, fax. 018 333-30-76
  REGON: 54039200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laskowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Laskowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej bez przyłączy oraz wykonanie projektu i zasilania pompowni sieciowej w Jaworznej. Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania określony został w załączonych do SIWZ przedmiarach robót oraz dokumentacji projektowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach