Przetargi.pl
Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Spytkowo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 87 555 54 10 , fax. +48 87 555 54 11
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spytkowo 69
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 87 555 54 10, fax. +48 87 555 54 11
  REGON: 28047019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie: 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych (folia LDPE) w ilości do 75 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 16 01 03 - Zużyte opony w ilości do 50 Mg; 17 03 80 - Odpadowa papa w ilości do 30 Mg; 17 06 04 - Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (wełna mineralna, styropian) w ilości do 40 Mg; 17 06 05* - Materiały budowlane zawierające azbest (eternit) w ilości do 20 Mg poprzez ich odzysk i/lub unieszkodliwienie. Część 3: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodach: 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) w ilości do 0,12 Mg; 16 02 13 - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki) w ilości do 0,5 Mg; 16 02 16 - Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (tonery) w ilości do 0,6 Mg; 20 01 13* - Rozpuszczalniki w ilości do 0,1 Mg; 20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności w ilości do 0,1 Mg; 20 01 28 - Farby tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 w ilości do 2,5 Mg poprzez ich odzysk i/lub unieszkodliwienie. Część 4: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie: 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki w ilości do 25 Mg poprzez ich unieszkodliwienie. Część 5 Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury w ilości do 600 Mg poprzez ich odzysk i/lub recykling. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90533000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na mocy przepisów z art. 24 ust. 1 u.p.z.p. oraz spełniają następujące warunki: a) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada: Część 1: - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów. Część 2, Część 3: - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów. Część 4: - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów. Część 5: - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: - aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku występowania przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (odpowiednio załącznik nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D i/lub 2E do SIWZ) Oraz: Część 1: - aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, - aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów. Część 2, 3: - aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. - aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów. Część 4: - aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie unieszkodliwienia odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa, - aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów. Część 5: - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odbieranym rodzajem odpadu, tzn.: pozwolenie zintegrowane w zakresie odzysku i/lub recyklingu odbieranego rodzaju odpadu, lub innego pozwolenia zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. - Aktualne na dzień składania ofert i w trakcie realizacji umowy, wpis do rejestru BDO prowadzonego przez marszałka województwa na transport odbieranych odpadów, zgodnie z wymaganymi przepisami prawa w tym zakresie lub umowę z podmiotem posiadającym wpis do rejestru BDO na transport odpadów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach