Przetargi.pl
„Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 625 05 00 , fax. 089 625 05 59
 • Data zamieszczenia: 2020-03-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Mickiewicza 23
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 625 05 00, fax. 089 625 05 59
  REGON: 30656100000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla ZOZ w Nidzicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są : 1) Kompleksowe usługi prania bielizny, pościeli szpitalnej i odzieży ochronnej personelu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy 2. Usługa obejmuje: 1) Dezynfekcję pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej wg zaleceń i przepisów sanitarno– epidemiologicznych, moczenie, pranie, krochmalenie, suszenie, maglowanie, prasowanie, składanie, segregowanie bielizny według rodzajów i oddziałów, 2) renowacja, naprawa uszkodzonej bielizny i odzieży, pakowanie w worki foliowe lub przeźroczystą folię, rozwieszanie odzieży ochronnej na wieszakach i jej ofoliowani oraz ważenie każdej paczki. 3) Pranie na mokro lub chemicznie, zgodnie z zaleceniami producentów tkanin. 4) Suszenie, maglowanie lub prasowanie pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej w określonych temperaturach zalecanych przez producentów tkanin. 5) Transport pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej od Zamawiającego do miejsca wykonywania usługi i z miejsca świadczenia usługi do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98311200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kompleksowych usług pralniczych, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach