Przetargi.pl
Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Zarząd Terenów Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 00261 Warszawa, ul. Podwale
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 27 70500 , fax. 22 27 70503
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Terenów Publicznych
  ul. Podwale 23
  00261 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 27 70500, fax. 22 27 70503
  REGON: 104969210000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  7. Przedmiotem zamówienia jest usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 7.1. Przedmiot zamówienia określają: 7.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. Nr 1 do SIWZ; 7.1.2. Wykaz prac wraz z cenami jednostkowymi – załącznik nr 3 do SIWZ; 7.1.3. Wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ; 7.1.4. Warunki techniczne realizacji umowy – załącznik nr 11 do SIWZ; 7.1.5. Technologia wykonania prac – załącznik nr 12 do SIWZ; 7.1.6. Ramowy harmonogram prac – załącznik nr 13 do SIWZ; 7.1.7. Wykaz obiektów objętych zamówieniem – załącznik nr 14 do SIWZ. Uwaga. Prace będą wykonywane wg zgłoszonych przez Zamawiającego potrzeb. Rozliczanie ww. prac następować będzie w okresach miesięcznych, w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego powykonawczy wykaz prac z zastosowaniem stawek jednostkowych poszczególnych asortymentów prac, zaoferowanych przez wykonawcę w wykazie prac wraz z cenami jednostkowymi, sporządzonym wg załącznika nr 3 do SIWZ. Zaleca się Wykonawcom zapoznanie się z warunkami lokalnymi, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia. 7.2 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia na obsadzenie roślinami sezonowymi waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres trwania umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 1 osobę świadczącą prace związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, to jest prac związanych z obsadzeniem roślinami sezonowymi oraz pielęgnacją waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u wykonawcy pracowników.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach