Przetargi.pl
Przebudowa wnętrz i modernizacja infrastruktury technicznej we wskazanych pomieszczeniach Kordegardy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, Stanisława Kostki Potockiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48225442700 , fax. +48228423116
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  Stanisława Kostki Potockiego 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48225442700, fax. +48228423116
  REGON: 010956038
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa wnętrz i modernizacja infrastruktury technicznej we wskazanych pomieszczeniach Kordegardy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wnętrz i modernizacja infrastruktury technicznej we wskazanych pomieszczeniach Kordegardy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie na podstawie załączonego Projektu budowlanego (Załącznik Nr 1 do SIWZ) oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik Nr 2 do SIWZ). 2) W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5) Wykaz czynności w zakresie realizacji zamówienia do wykonania, których Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę: a) roboty rozbiórkowe ścian i stropów; b) demontaż drzwi i okien; c) renowacja drzwi i okien; d) murowanie ścian; e) roboty posadzkarskie; f) roboty demontażowe i montażowe instalacji centralnego ogrzewania; g) roboty demontażowe i montażowe instalacji elektrycznej; h) roboty demontażowe i montażowe instalacji wody ciepłej i zimnej; i) roboty demontażowe i montażowe kanalizacji; j) roboty demontażowe i montażowe instalacji ppoż; k) roboty montażowe instalacji alarmowej i teletechnicznej; l) tynkowanie; m) malowanie tynków; n) roboty wykończeniowe: układanie płytek i terakoty; o) montaż drzwi i okien; p) montaż osprzętów: elektrycznych, teletechnicznych; r) biały montaż. 6)Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia kilku wskazanych czynności przez jedną osobę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach