Przetargi.pl
Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Podstawowej nr 217 wraz z okablowaniem i organizacją ruchu.Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 225 000 EURO.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Dokumentacji Technicznej (Rozdział V SIWZ), oraz Przedmiarach robót (Rozdział VI SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233294-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset zł 00/100 złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach