Przetargi.pl
Regeneracja oraz wymiana elektrolitu w bateriach akumulatorów niklowo-kadmowych SAFT SRX 90FR oraz NK-80 lub/i KPL-70P w podziale na zadania

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 015314592
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Regeneracja oraz wymiana elektrolitu w bateriach akumulatorów niklowo-kadmowych SAFT SRX 90FR oraz NK-80 lub/i KPL-70P w podziale na zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest regeneracja oraz wymiana elektrolitu w bateriach akumulatorów niklowo-kadmowych SAFT SRX 90FR oraz NK-80 lub/i KPL-70P w podziale na zadania: zadanie nr 1 – obejmuje regenerację oraz wymianę elektrolitu w bateriach SAFT SRX 90FR – w ilości 8 kompletów, zadanie nr 2 – obejmuje regenerację oraz wymianę elektrolitu w bateriach NK-80 lub/i KPL-70P w zakresie podstawowym w ilości 40 kompletów oraz w zakresie opcjonalnym do 15 kompletów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1, 2 zawiera Specyfikacja techniczna z załącznikami, stanowiąca załącznik nr 1 do SIWP. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku konieczności wykonania prac opcjonalnych określonych jako „Zakres opcjonalny” w zakresie zadania nr 2, opisany w załączniku nr 2 do Specyfikacji technicznej. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31432000-3

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach