Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego (VII Części)

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 02106 Warszawa, ul. Pawińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 269 819 , fax. 22 826 98 19
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
  ul. Pawińskiego
  02106 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 269 819, fax. 22 826 98 19
  REGON: 32602600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego (VII Części)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego, wysokiej jakości, wolnego od wad sprzętu komputerowego: Część I - Komputery przenośne (notebooki) – 4 szt; Część II - Komputery przenośne (notebooki) – 2 szt; Część III - Komputer obliczeniowy – 2 szt; Część IV - Stacja robocza – 1 szt; Część V - Stacja robocza – 1 szt; Część VI - Komputer stacjonarny - 1 szt; Część VII - Monitory LCD – 5 szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie jego realizacji oraz warunków gwarancji zawarty jest w Załączniku nr 1 - „Arkusz Informacji Technicznej” stanowiącym integralną część SIWZ. 3.Oferowane urządzenia muszą być bezpieczne w użytkowaniu, posiadać oznakowanie CE. 4.Warunki gwarancji/licencji udzielone przez Wykonawcę nie mogą być gorsze od gwarancji udzielonej przez producenta urządzenia /oprogramowania oraz winny uwzględniać warunki gwarancji/licencji określone przez Zamawiającego. 5. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla Części I - 400,00 zł; Dla Części II - 300,00 zł; Dla Części III - 500,00 zł; Dla Części IV - 300,00 zł; Dla Części V - 300,00 zł; Dla Części VI - wadium nie jest wymagane; Dla Części VII - 100,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach