Przetargi.pl
Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn

Gmina Raszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 05090 Raszyn, ul. Szkolna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 017 770 , fax. 227 017 778
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raszyn
  ul. Szkolna
  05090 Raszyn, woj. mazowieckie
  tel. 227 017 770, fax. 227 017 778
  REGON: 54663800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach przedmiotu zamówienia, przewiduje się następujące asortymenty robót w ramach bieżącego utrzymania dróg: • Bieżący remont nawierzchni bitumicznej: - wycięcie i skucie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów, - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, - bieżący remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową, (wzmocnienie podbudo-wy naprawionego miejsca masą mineralno- asfaltową oraz wbudowanie mieszanki mineralno- asfal-towej warstwa - remont nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej (podwójne powierzch-niowe utrwalenie), - skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i oczyszczenie naprawianego miejsca nawierzchni, - uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca, - malowanie daty wykonania naprawy, - przełożenie istniejących krawężników z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - przełożenie istniejących obrzeży z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - przełożenie istniejące kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - ułożenie ścieku z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - rozebranie krawężników, obrzeży, kostki betonowej, - korytowanie, - wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wraz z pielęgnacją, - wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31,5, 0-63. • Remont nawierzchni z destruktu bitumicznego: - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z destruktu bitumicznego - wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, rozścielenie i zagęszczenie, - wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem, - lokalne uzupełnienie nawierzchni destruktem asfaltowy, rozścielenie i zagęszczenie, - przewóz destruktu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, • Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładki asfaltowej: - frezowanie istniejącej nawierzchni, - skropienie i mechanicznie czyszczenie nawierzchni drogowej, - wywóz destruktu z terenu rozbiórki na odległość do 5 km, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, • Regulacja i wymiana istniejących urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej - regulacja pionowa infrastruktury podziemnej (studni kanalizacyjnych, wodociągowych teletech-nicznych, zaworów wodociągowych, kratek ściekowych, ulicznych) - wymiana krat wpustu drogowego, pokryw studni oraz skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, - demontaż i montaż płyty nastudziennej. • Odtworzenie oznakowania cienkowarstwowego w miejscu wykonanego remontu. Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu remontów jezdni o nawierzchni bitumicznej zarządzanych przez Gminę Raszyn. Remonty nawierzchni bitumicznej winny być wykonywane nową masą mineralną asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią. Dotyczy to również poprawy podbudowy. W okresie gdy wytwórnia mas bitumicznych nie funkcjonuje z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tzn. niskie temperatury dopuszcza się użycie recyklera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8000,00 zł (osiem tysięcy złotych) wniesione zgodnie z pkt. VIII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach